Náklady a modelovanie nákladov v poľnohospodárstve a podmienky minimalizacie

Štruktúra nákladov:
Rozumime ňou percentuálny podiel jednotlivých nákladových položiek z celkových N. Vyjadruje sa podľa veštkých hľadísk, ale najčastejšie vyčísľujeme štruktúru N z kalkulačného hľadiska. Zoskupenie N z hľadiska jednotlivých činiteľov vo výrobnom procese členíme na tieto ekonomicky rovnorodé skupiny:
materiálové náklady – spotreba mat. a energie
služby – externé, obstarané dodavateľským spôsobom
mzdové a ostatné náklady
dane a poplatky
iné prevádzkové náklady vrátane pokút a penál
finančné náklady
rezervy
mimoriadne N vrátane mánk a škôd
dane z príjmov.

Význam sledovania vlastných nákladov a možnosti ich znižovania:
Jednotlivé vl. N sú významným ukazovateľom hosp. činnosti všetkých poľ. subjektov. Sú syntetickým ukazovateľom kvality práce v poľ. výrobe. Rozdiel medzi N a výdajmi je v tom, že N vznikajú až prechodom prostriedkov zo sféry obehu do sféry výroby. Výdaj sa stáva nákladom až ich spotrebou vo výrobe. Výdavky vznikajú v okamihu úhrady a N v okamihu spotreby.
Skúmaním N možno stanoviť, ktoré výrobky sú pre poľ. podnik vzhľadom na výrobné podmienky ekonomicky najefektívnejšie.
Vyčíslovanie N podľa kalkulačných položiek nám umožňujú:
• sledovať vlN podľa účelu ich vynaloženia a miesta vzniku
• vypočítať vlN jednotlivých výrobkov
• uskutočňovať rozbor vlN a komparovať ich horizontálne aj vertikálne
• umožňujú odkrývať rezervy znižovania vlN a zisťovať dosiahnutú úsporu.

Vývoj N sa mení vplyvom:
1) zmeny objemu produkcie – priamo ovplyvňuje vývoj N. Pri hľadaní optimálneho objemu produkcie musíme poznať vývoj N a určiť veľkosť závislosti, zmeny N od zmeny objemu produkcie. Na to nám slúži koeficient reakcie N, ktorý môže byť kladný, nulový alebo záporný.
2) zmeny podmienok činnosti podnikateľského subjektu vplyvom zmeny objemu produkcie.
3) stupňa využitia výrobnej kapacity
4) zmenou cien
5) technológie materiálov

Podobne sa menia variabilné N * tento jav sa nazýva flexibilita N (ohybnosť).
Efektívnosť podniku je okrem úrovne a využitia majetku silne ovplyvňovaná nákladmi vynaloženými na určité výkony podniku. Náklady charakterizujeme ako peňažné vyjadrenie spotreby prostriedkov (materiálu, strojov) a práce v súvislosti s účelovo uskutočňovanou činnosťou podniku. Je to účelová spotreba výrobných činiteľov v peňažnom vyjadrení. Aspekty nákladov: a) ide o peňažné vyjadrenie spotreby prostriedkov a práce – naturálna a peňažná spotreba b) nákup surovín je peňažný výdaj, ale nie je nákladom. Ako náklad vystupuje až spotreba.

Členenie nákladov podľa ich vzťahu k zmenám objemu produkcie: variabilné a fixné.
Variabilné – menia sa bezprostredne so zmenou produkcie
Fixné – so zmenou produkcie sú stále – menia sa skokom. Zvýšenie výrobnej kapacity, odpisy stavieb,…
Celkové náklady = variabilné + fixné

Komentáre k článku Náklady a modelovanie nákladov v poľnohospodárstve a podmienky minimalizacie (2)

  1. Hlavné typy nákladov v poľnohospodárstve zahŕňajú materiálové náklady, služby, mzdové a ostatné náklady, dane, poplatky, a finančné náklady.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥