CENA AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY

Cena je peňažná čiastka dohodnutá pri nákupe a predaji tovarov. Každý statok má cenu danú výškou nákladov v ňom obsiahnutých a cenu trhovú. Trhová cena sa tvorí pod vplyvom ponuky a dopytu.
Podľa kritérií trhu sa rozdeľujú ceny na voľné ceny a viazané ceny.

 • Voľné – trhové ceny vznikajú účinkom ponuky a dopytu na trhu.
 • Viazané – minimálne: štát používa na ochranu výrobcov

maximálne: štát používa na ochranu spotrebiteľov
pevné: zároveň minimálna a maximálna cena.

Pri dobre fungujúcom trhu podnikateľský subjekt nemôže ovplyvniť cenu, napriek tomu, ani hospodárska prax vyspelých trhových ekonomík sa nezaobíde bez použitia viazaných cien. Viazané ceny sa častejšie uplatňujú na trhoch poľnohosp.komodít, kvôli biologickému charakteru a veľkému vplyvu cien potravín na životný štandard sociálne slabších skupín obyvateľstva. Ciele viazaných cien:

 • stabilizácia poľnohospodárskej výroby
 • vytvorenie poľnohosp.podnikom stabilnejšie vonkajšie ekonomické prostredie.

Zriadením Štátneho fondu trhovej regulácie (1991 zákon č.270/1991 Zb.) sa začali uplatňovať tieto nástroje podpory a organizovanie agrárneho trhu:

 • garantované nákupné ceny na vybrané druhy agrárnych produktov
 • štátny intervenčný nákup
 • exportné dotácie pri vývoze
 • vyrovnávanie dávky pri dovoze
 • vývozné a dovozné licencie.

V roku 1994 sa v oblasti viazaných cien použili:

 • pevná garantovaná cena mlieka (6,70 Sk za 1 liter – I.trieda, od 1.1.1997 – 7,30 Sk za 1 liter, 6,-Sk za 1 l iter – II.trieda)
 • pšenica priemyselná (3000,- Sk za 1 tonu)
 • pšenica potravinárska (3500,- Sk za tonu) od 1.4.1996 – 3350,-Sk za 1 tonu
 • býky jatočné (31,-Sk za 1 kg) od 12.2.1996 – 38,50 Sk za l kg
 • jačmeň kŕmny (2900,-Sk za 1 tonu) – 2800,-Sk za 1 tonu – na zárodu 1996, atď.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥