Zmena v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

S účinnosťou od 1.5.2017 NRSR schválila nové znenie zákona o službách zametnannosti č.5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa dotkne o.i. hlavne evidovaných uchádzačov o zamestnanie na úrade práce soc.vecí a rodiny, ktorí zároveň poberajú príjem zo závislej činnosti.

V zmysle §6 ods.2 písm a) zákona, uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní (kalendárnych) v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ( k 30.06.2017 to je 198,09 eur) podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, u zamestnávateľa :

  • u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Zároveň uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch, a to ani s rovnakým zamestnávateľom, ale ani s viacerými zamestnávateľmi.

Uchádzač o zamestnanie je povinný :

  • do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie
  • predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Aktuálne v praxi to znamená, že uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 je zamestnaný a pracuje v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu (dohody) podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017, môže túto zárobkovú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. júla 2017. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť podľa prvej vety aj po 31. júli 2017, z evidencie uchádzačov o zamestnanie 1. augustom 2017. Nevzťahuje sa to však na uchádzača o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával osobnú asistenciu.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 a tento pracovnoprávny vzťah trvá aj po 30. apríli 2017, a uchádzač o zamestnanie, ktorý má uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru so začatím plynutia jej doby od 1. mája 2017, je povinný do 9. mája 2017 predložiť úradu kópiu tejto dohody. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia nesplnenia povinnosti podľa prvej vety. Úrad znovu zaradí občana, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zaradenie podľa druhej vety, do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 a vykonával absolventskú prax, dobrovoľnícku službu, menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj a ktorý túto absolventskú prax, dobrovoľnícku službu alebo tieto menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj vykonáva aj po 30. apríli 2017, môže byť v tomto pracovnoprávnom vzťahu najdlhšie do 9. júna 2017. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu podľa prvej vety a ktorý vykonáva absolventskú prax, dobrovoľnícku službu, menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj aj po 9. júni 2017, z evidencie uchádzačov o zamestnanie 10. júnom 2017. Úrad znovu zaradí občana, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zaradenie podľa druhej vety, do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥