Kalkulácie a rozpočty

Semestrálna práca – Kalkulácie a rozpočty

Download súboru

Stiahnite si súbor Semestrálna práca – Kalkulácie a rozpočty (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Semestrálna práca – Kalkulácie a rozpočty.


Zadanie z predmetu Kalkulácie a rozpočty
ZISK A PRÍSPEVKOVÝ ZISK VÝROBKU
Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia výsledkov podnikania je aj hodnotenie premetu podnikania, teda hodnotenie výrobkov, resp. poskytovaných služieb. K tomu sú potrebné výrobkové ukazovatele. Základom je kalkulácia výrobku, výrobkový zisk a príspevkový zisk výrobku. Najmä príspevkový zisk má veľkú vypovedaciu schopnosť pre hodnotenie výrobkov a rozhodovanie o sortimente výroby.
Kalkulácia nákladov pozostáva z dvoch skupín nákladov: priamych (jednotkových) nákladov a režijných nákladov. Priame náklady sú charakterisktické svojou variabilitou, t.j. ich objem sa mení závisle od zmeny objemu výroby. Časť objemu réžijných nákladov závisí od objemu výroby t.j. variabilná réžia (hlavne výrobná réžia). Časť réžijných nákladov sa za určité obdobie nemení - fixná réžia (hlavne správna réžia). Existujú aj položky réžijných nákladov kombinované, t.j. obsahujúce variabilnú aj fixnú zložku nákladov. Problém fixnosti a variability nákladov je známy, ale v praxi málo využívaný. Kalkulácia nákladov, ktorá absorbuje všetky náklady podniku podľa kalkulačného vzorca sa nazýva úplná kalkulácia nákladov výrobku. Kalkulácia, ktorá obsahuje variabilné náklady, t.j. priame náklady a variabilnú časť réžie sa nazýva neúplná kalkulácia alebo kalkulácia variabilných nákladov.
Porovnaním úplných vlastných nákladov výrobku (úplná kalkulácia) s jeho predajnou cenou dostaneme zisk výrobku. Všeobecnou snahou podnikateľa je zvyšovať celkový objem zisku. Jenou z ciest rastu celkového zisku je zvyšovanie objemu realizácie. Tu môže dôjsť k mylnému predpokladu, že prenásobením fyzického objemu realizácie výrobkovým ziskom dostaneme celkový zisk z realizácie konkrétneho výrobku (napr. keď zsik výrobku je 10 Sk pri realizácii 1000 ks bude zisk 10 tis. Sk, pri realizácii 1500 ks bude zisk 15 000 Sk atď.). Zmeny objemu realizácie konkrétneho výrobku, čo je v trhovej ekonomike bežný jav (prispôsobenie sa potrebám a požiadavkám trhu), mení štruktúru úplnej kalkulácie. Zvyšovaním objemu výroby a realizácie sa znižuje podiel fixných režijných nákladov v kalkulácii a naopak, znížením objemu výroby rastie podiel fixných režijných nákladov. Tým sa mení aj ukazovateľ výrobkového zisku.
Príspevkový zisk je čiastka, ktorou výrobok, služba alebo vnútropodniková organizačná jednotka prispieva ku krytiu fixných nákladov v tvorbe zisku. Pri výpočte príspevkového zisku výrobku sa výrobok zaťaží len ovplyvniteľnými (variabilnými) nákladmi, fixné náklady sa prevezmú do podnikového výsledku hospodárenia. Využíva sa tu kalkulácia variabilných nákladov. Príspevkový zisk vyjadruje predajný úspech výrobku.

Download súboru

Stiahnite si súbor Semestrálna práca – Kalkulácie a rozpočty (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥