Dôchodkové systémy

Dôchodkové systémy vo svete

Vo svete existujú tieto dôchodkové systémy:

 • Bismarckov poistný systém
 • Beveridgov (flat-rate) systém
 • Dvojzložková konštrukcia
 • Poistný systém so stanoveným minimom
 • Priebežný spôsob financovania
 • Kapitalizačný spôsob financovania
 • Zmiešaný spôsob financovania

Dôchodkový systém na Slovensku

Slovenská republika pristúpila po roku 2003 k rozsiahlej reforme dôchodkového systému, v dôsledku čoho sa jednopilierový systém so stanovenými – systém priebežného financovania s medzigeneračným prerozdelením, zmenil na systém postavený na troch samostatných pilieroch.

Dôchodkový systém na Slovensku sa skladá z troch pilierov:

 • 1. pilier je priebežný – je zameraný na dôchodkové poistenie zriaďovateľom je sociálna poisťovňa
 • 2. pilier je kapitalizačný – zameriava sa na starobné dôchodkové poistenie. Zriaďujú ho dôchodkové správcovské spoločnosti. Nazýva sa aj dôchodkové sporenie
 • 3. pilier predstavuje dôchodkové poistenie a je dobrovoľný a kapitalizačný – jedná sa o doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie, investovanie do fondov, účelové sporenie cez banku

Reformovaný viacpilierový dôchodkový systém zvyšuje mieru spoluúčasti sporiteľa na jeho budúcom dôchodku. Zároveň však tento systém vyžaduje vyššiu mieru znalosti systémov a teda zvyšuje nároky na vzdelanosť v danej oblasti.

Dôchodkový systém v Českej republike

Dôchodkový systém v ČR sa skladá z dvoch pilierov.

 • 1. pilier predstavuje povinné základné poistenie, dávkovo definované a priebežne financované. Je univerzálne a zabezpečuje všetky ekonomicky aktívne osoby.
 • 2. pilier je dobrovoľné doplnkové, príspevkovo definované, kapitálovo financované dôchodkové poistenie so štátnym príspevkom

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥