Daňové výdavky a uplatniteľné daňové výdavky

Daňový výdavok je výdavok (náklad) daňovníkom preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo evidovaný v evidencii daňovníka. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje daňový zákon alebo osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu alebo len v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom.

Daňové výdavky

Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem výdavku (nákladu) vynaloženého zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) za podmienok ustanovených osobitným predpisom. alebo jeho zahrnutie v zdaňovacom období upravuje tento zákon v inej výške ako osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada.

K príjmom, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, je možné priradiť určité výdaje (náklady) s nimi spojené. Základným ustanovením v Zákone o dani z príjmov sa uvádza, že „výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zaistenie a udržanie zdaniteľných príjmov sa pre zistenie základu dane odčítajú vo výške preukázanej poplatníkom a vo výške stanovenej týmto zákonom a zvláštnymi predpismi.“ Z toho vyplýva, že dôkazné bremeno použitia nákladov na správny účel je na daňovom subjekte a ich výšku je možné uznať len vo výške limitovanej zákonom.

Výdavky a náklady

Pre zjednodušenie bude v nasledujúcom texte pojem daňové výdavky používaný ako synonymum pre náklady a výdavky, ktoré splňujú dané podmienky. Pochopenie daňových výdavkov je pre účely daňovej optimalizácie zásadné. Existuje totiž celá rada výnimiek a pravidiel, ktoré transformáciu účtovne zistených nákladov na daňové výdavky komplikuje. Napríklad Hnátek (2018a, s. 8 – 12) odporúča nasledujúci postup pri rozbore nákladov a ich daňovej uznateľnosti:

  • 1) Na základe § 25 ZDP odst. 1 určiť, či sa nejedná o náklad, ktorý je v každom prípade daňovo neúčinný. Hlavnými kategóriami takýchto nákladov sú:
    • a. Výdavky na obstaranie majetku a technické zhodnotenie, ktoré sú zväčša uznávané postupne vo forme odpisov;
    • b. Výdavky sankčnej povahy, ako napríklad penále, pokuty, manká a škody a podobne;
    • c. Ostatné – typicky napríklad reprezentácia, dary, účtovné opravné položky, niektoré dane, taktiež výdavky na zvýšenie základného kapitálu a podobne;
  • 2) Preskúmať, či nie je možné použiť ustanovenie § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP. Podľa neho je možné uznať náklady, ktoré nie sú použité na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov, ale sú poplatníkom určené na preúčtovanie inej osobe, alebo je táto osoba povinná ich uhradiť. Uznať je ich nožné maximálne vo výške príjmov (výnosov) z takéhoto preúčtovania a to za podmienky, že dané príjmy (výnosy) ovplyvnili výsledok hospodárenia v rovnakom, alebo v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach;
  • 3) Určiť, či nie sú vybrané náklady medzi druhmi nákladov, ktoré sú explicitne vymenované v iných ustanoveniach § 24 odst. 2 – 14 ZDP. U takto určených nákladov už nie je vždy nevyhnutné, aby subjekt preukazoval ich použitie na dosiahnutie, zaistenie a udržanie zdaniteľných príjmov (základná podmienka podľa § 24 odst. 1). Táto podmienka je totiž podľa interpretácie správcu dane splnená automaticky, ak sú náklady vynaložené na podnikateľskú činnosť subjektu (pokyn GFŘ D-22 k § 24 odst. 2, bod 1);
  • 4) V prípade, že nami skúmané náklady nie sú uvedené v § 24 odst. 2 – 14 ani v § 25 odst. 1 ZDP, je možné ich uplatniť ako daňové iba v prípade, že dokážeme preukázať splnenie základnej podmienky v § 24 odst. 1.

Uplatniteľné daňové výdavky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *