Úverové riziko

Úverové riziko je najvýznamnejším a najväčším rizikom pre komerčné banky aj napriek skutočnosti, že je dhodobo známe a banky majú s jeho riadením najväčšie skúsenosti. …

Daňová teória

Daň Daň je platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, ktorú vyberá štát a orgány …

Platobné peňažné operácie

Financie a platobné operácie Financie predstavujú peňažné operácie s reálnymi peniazmi, prostredníctvom ktorých dochádza k zmene peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov. Tieto peňažné operácie môžeme …

Členenie financií

Najrozšírenejšie je členenie financií podľa ekonomických sektorov: Podnikový sektor Verejný sektor Sektor bankovníctva Sektor poisťovníctva Zahranično-ekonomický sektor Sektor obyvateľstva Podnikový sektor Podnikový sektor zahŕňa širokú …

Ekonomické parametre 2017: Sociálne poistenie

Prehľad ekonomických parametrov v oblasti soicálneho poistenia pre rok 2017. Vymeriavací základ Maximálny vymeriavací základ 6.181 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá. Hranica príjmu …