Výnosy, teória výnosov a ich maximalizácia v trhovej konkurencii

Výnosy

Výnosy podniku predstavujú súhrnný finančný ukazovateľ výsledku všetkých činností podniku. Sú to peňažné čiastky, ktoré podnik získal zo všetkých svojich činností za určité obdobie, bez ohľadu na to, či v tomto období došlo k ich úhrade.

Rozdiel medzi výnosmi a príjmami

Časové rozdiely medzi výnosmi a príjmami:

 • výnosy a príjmy vznikajú súčasne
 • príjmy budúcich období (nájomné prijaté na konci)
 • výnosy budúcich období (nájomné prijaté vopred)

Členenie výnosov

 • druhové – hospodárske, finančné, mimoriadne
 • účelové – cena = výnos vzťahujúci sa k jednotke realizovaného výkonu
 • podľa vzťahu V. k zmene Q – v praxi sa takmer nepoužíva, má len okrajový význam
 • tržby, hlavná časť výnosov podniku
 • peňažná čiastka za predaj výrobkov a služieb, zásoby materiálu, nepotrebné stroje
 • ovplyvnené fyzickým objemom výroby (predajom), cenami výrobkov, štruktúrou predaja a inými činiteľmi
 • ceny produktov trhu
 • cena nezávislá na množstve, tržby rastú s rastom predaného množstva
 • podnik môže zvýšiť tržby zvýšením predaja
 • vyrábať taký objem, pri ktorom dosiahne max. zisk

Tržby

 • hrubé – suma odberateľských faktúr
 • čisté – znížené o dobropisy, vrátený tovar, zľavy
 • marginálne – prírastok tržieb na jednotku produkcie

Výnosy sa líšia od tržieb tým, že okrem tržieb obsahujú príjmy z predaja mater. zásob, HIM-u, aktvovanie, mimoriadne výnosy, cenové zvýhodnenia. Výnosy sú najkomplexnejším hodnotovým ukazovateľom výstupov podniku. Tržby sú podstatná zložka výnosov. Je to peňažná čiastka, ktorú podnik získal predajom výrobkov, tovarov a služieb v sledovanom účtovnom období a sú hlavným finančným zdrojom podniku.

Štruktúra tržieb

Tržby z predaja

 • vyrobených výrobkov a poskytnutých služieb
 • nakupovaného tovaru
 • nepotrebných zásob materiálu, strojov, …

Hrubé tržby = súčet faktúr vydaných v priebehu sledovaného obdobia

Čisté tržby = hrubé tržby – dobropisy (uznané reklamácie)

Marginálne tržby = prírastok celkových tržieb na jednotku ďalšej produkcie

Faktory ovplyvňujúce výšku tržieb

 • objem produkcie/predaja
 • jednotková predajná cena
 • štruktúra predávaného sortimentu
 • spôsob fakturácie a doba úhrady faktúr

Produkcia podniku a jej meranie

Ukazovatele:

 • naturálne
 • pracovné
 • peňažné
 • hrubá výroba = tržby – zmena stavu zásob nedokončených a hotových výrobkov
 • čistá výroba = hrubá výroba – N mat. (vrátane odpisov)
 • pridaná hodnota (PH)
 • v podnikoch výrobnej činnosti: = hrubá výroba – N mat, energ., služby
 • v podnikoch obchodnej činnosti: = tržby za predaj tovaru – N vynaložené na predaný tovar
 • v podnikoch s výrobnou aj obchodnou činnosťou = pridaná hodnota výroby + pridaná hodnota obchodu

Zisk

Hospodársky výsledok = Náklady – Výnosy

Funkcie zisku

 1. kriteriálna – rozhodovanie o veľkosti výroby, novej výrobe, investíciách
 2. rozvojová – tvorba finančných zdrojov
 3. rozdeľovacia – rozdeľovanie čistých dôchodkov medzi podnikom a štátom
 4. motivačná – hmotná zainteresovanosť

Faktory vplyvu na zisk

 • vonkajšie – ceny vstupov, ceny výstupov, dane
 • vnútorné – veľkosť produkcie, produktivita práce, počet pracovníkov

Maximalizácia zisku

Pri rozhodovaní podniku o maximálnom zisku majú rozhodujúci význam hodnoty hraničných tržieb (Tm) a nákladov (Nm), ich hodnoty sa menia v závislosti od množstva

 • Tm>Nm pri zvýšení výroby o 1 j. sa zvýšia celkové príjmy viac ako celkové N? zisk je možné zvýšiť a objem výroby je nižší ako optimálne Q
 • Tm<Nm – N rastú rýchlejšie
 • Tm = Nm * rovnováha, zisk sa už nedá zvýšiť
 • nezávislosť ceny, ak sa zmení cena, zmení sa rovnováha
 • podnik rozšíri výrobu len ak je stimulovaný vyššou cenou
 • pri poklese ceny ak N >V, strata dovtedy, kým Tm = Nvar; strata = Nfix
 • podnik zastaví výrobu v bode, kde cena = Nvar
 • z pohľadu k prístupu k výnosom rozlišujeme tzv. bilančný prístup na základe ktorého výnosy triedime na:
 1. V realizované cez tržby za predané výrobky, práce a služby
 2. V z mimoriadnych a finančných činností
 3. V vnútropodnikové, ktoré vznikajú v súvislosti so zmenou stavu hotových, resp. nedokončených výrob a prostredníctvom aktivácie materiálu a investícií

Komentáre k článku Výnosy, teória výnosov a ich maximalizácia v trhovej konkurencii (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥