Opcie a opčné kontrakty

Opcie sú finančné deriváty, ktoré predstavujú podmienené obchody. Ostatné finančné deriváty sa vyznačujú nepodmienenosťou.

Opčný kontrakt je dohoda dvoch partnerov, kde jedna zmluvná strana má právo rozhodnúť o plnení kontraktu, druhá strana má povinnosť kontrakt splniť. Opčný kontrakt musí byť v písomnej podobe.

Predmet opcie

Predmetom opcie je:

 • dohoda o kúpe a predaji, v dohodnutom termíne (expiračný termín), za dohodnutú cenu, pričom sa kvantifikuje odmena platená druhej zmluvnej strane
 • na jednej strane vystupuje predávajúci, hľadá partnera (investora, kupujúceho), ktorý chce kúpiť podkladový nástroj
 • ide o klasický vzťah kúpy a dopytu

Podkladový nástroj opcie

Podkladový nástroj opcie je všetko, s čím sa obchoduje na finančných trhoch – cudzie meny, drahé kovy…

Odlišnosť opcie od ostatných derivátov

 • opcia sa vyznačuje podmienenosťou
 • k plneniu opcie dôjde len vtedy, ak sa vývoj trhu vyvinie v prospech kupujúceho
 • predávajúci je postavený do pasívnej úlohy

Historický vývoj opcií

 • do roku 1973 snaha o obchodovanie na mimoburzovom trhu
 • podkladovým aktívom sa stali poľnohospodárske plodiny – opčné kontrakty sa uzatvárali v čase, keď úroda ešte len začínala klíčiť. Jednalo sa o predaj budúcej produkcie za fixnú cenu.
 • Barnardow zákon – postavil opčné bubliny mimo zákon
 • v roku 1973 začala činnosť špecializovaná opčná burza
 • 1997 komisia pre cenné papiere vydala súhlas na tzv. predaj opcií
 • 1978 prvé opčné kontrakty v Európe, v Amsterdame
 • 1982 opčné kontrakty v Londýne

Príčiny existencie opčných kontraktov

Medzi hlavné príčiny existencie opčných kontraktov patria:

 • snaha o zabezpečenie – ochrana pre negatívnym vývojom
 • využitie synergického efektu pri zmenách cien – pri cenových výkyvoch
 • možnosť zarobiť opčnú prémiu
 • dosiahnutie zisku formou uzavretia špekulačného obchodu
 • snaha investorov ponechať si otvorené dvierka – možnosť odstúpiť od opčného kontraktu

Kúpna opcia

 • Právo kupujúceho kúpiť v dohodnutom termíne podkladový nástroj za vopred dohodnutú cenu.
 • Predávajúci má povinnosť dodať podkladový nástroj za dohodnutú cenu.
 • Odmenou je opčná prémia, ktorú inkasuje v momente uzavretia kontraktu.
 • Podpisu kontraktu by mala predchádzať analýza ekonomického prostredia.
 • Kupujúci potrebuje mať v budúcnosti podkladový nástroj.
 • Kúpi kúpnu opciu, ktorá mu zabezpečuje kúpu tohto nástroja za dnes dohodnutú cenu.
 • Tento kontrakt je výhodný ak, kurz podkladového nástroja rastie.
 • Ak cena klesá, môže odstúpiť a kúpiť si nástroj na spotovom trhu.
 • Predávajúci sa zaväzuje kontrakt plniť.

Opčná prémia

Opčná prémia predstavuje pre kupujúceho výdavok, náklad. Kupujúci opcie má však právo rozhodovania o expirácií kontraktu. Opčnú prémiu platí kupujúci predávajúcemu, za právo odstúpiť od kontraktu. Výška prémie musí kopírovať vývoj ponuky a dopytu a postavenie oboch partnerov. Opčnú prémiu ovplyvňuje vnútorná hodnota opcie.

Vnútorná hodnota opcie

Vnútorná hodnota opcie je vzťah medzi realizačnou cenou opcie a spotovou cenou nástroja.

Časová hodnota opcie

Časová hodnota opcie predstavuje rozdiel medzi opčnou prémiou a vnútornou hodnotou opcie. Klesá s blížiacim sa expiračným dňom kontraktu. Je ovplyvnená:

 1. spotovou cenou podkladového nástroja
 2. realizačnou cenou opcie
 3. časom do expirácie
 4. úrokovou mierou
 5. volatilitou kurzu

Volatilita opcie

Volatilita opcie predstavuje kolísanie kurzu podkladového nástroja. Vysoká volatilita je pre kupujúceho dobrý signál: čím je volatilita vyššia, tým je kúpna opcia drahšia.

Historická volatilita:

 • vychádza z analýzy cien kurzov
 • odporúča sa 250 obchodných dní
 • čiastočne odstráni sezónne vplyvy a náhodné výkyvy

Očakávaná volatilita:

 • historický vývoj je korigovaný očakávaným vývojom do budúcnosti

Implicitná volatilita:

 • je odvodená od forwardových kurzov

Opčné kontrakty

 • miesto obchodovania s opciami, plnenie kontraktu a termín exporácie
 • podmienky na opčné kontrakty do značnej miery ovplyvňuje burza – zabezppečuje denné vysporiadanie kurzových rozdielov = štandardizácia
 • Mimoburzový trh – OTC – podmienky si dohodnú partneri
 • Výhoda: použitie nástrojov, ktoré burza neprijíma
 • Nevýhoda: riziko klienta pri stretnutí s anonymnou ponukou alebo dopytom

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥