Stratégie zabezpečenia portfólia

Stratégie zabezpečenia portfólia:
– kombinovať obchody tak, aby pri rastúcom trhu, sa hodnota príslušného portfólia zvyšovala, ale pri klesajúcom trhu by stratégia mala obmedzovať stratu.

Riziko:
– možnosť odklonu výsledku pozitívnym alebo negatívnym smerom
3 spôsoby zmierňovania rizika:
1. poistenie – uplatňuje sa v prípade poistiteľných rizík
2. manažment aktív a pasív – časové a vecné zlaďovanie aktív a pasív, resp. príjmov a výdavkov podniku
3. hedging – zmierňovanie a prenášanie rizík z jednej osoby alebo firmy na inú osobu
– zabezpečenie pred zmenou ceny komodity
– pred zmenou kurzu CP
– pred zmenou úrokových mier
– pred zmenou menového kurzu
– zabezpečenie proti zmene na trhu CP

Zabezpečenie na dlho – ak má dlhú pozíciu a bojí sa nárastu cien, kúpi predajnú opciu a vytvára si krátku pozíciu

Zabezpečenie na krátko – očakáva peňažné príjmy v budúcnosti a súčasne v budúcnosti plánuje kúpu CP.
– preto si kúpi futuritu na kúpnu opciu a vytvára si tak krátku pozíciu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥