Samosprávny kraj

Vyšší územný celok VÚC – je samosprávny kraj.

Samosprávny kraj – je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je PO, ktorá hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Má svoje symboly ( erb, vlajka, pečať ).

Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný s územným obvodom kraja.

Orgány samosprávneho kraja – zastupiteľstvo, predseda.

Obyvateľ samosprávneho kraja je oprávnený – voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva, voliť predsedu a byť volený za predsedu, hlasovať v referende, zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva, obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené.

Na výkone samosprávy sa môže podieľať aj ten, kto – má na území samosprávneho kraja nehnuteľný majetok, je prihlásený na prechodný pobyt, má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt.

Úlohy samosprávneho kraja – stará sa o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov, zabezpečuje plnenie soc. , ekon. a kult. rozvoja územia, vykonáva plánovacie činnosti, schvaľuje územno-plánovacie podklady, využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnik. činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyv. , zakladá/zriaďuje/zrušuje/kontrolu svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, podieľa sa na tvorbe a ochrane ŽP, utvára predpoklady na optim. usporiadanie vzáj. vzťahov, vytvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, tvorba, prezentácia a rozvoj kult. hodnôt a kult. aktivít, koordinuje rozvoj CR, koordinuje rozvoj telesnej kultúry a starostlivosť o deti a mládež, spolupracuje s obcami pri tvorbe programov soc. a ekon. rozvoja obcí, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov.

Dohoda o spolupráci – názov a sídlo účastníkov zmluvy, predmet zmluvy, určenie času, na kt. sa uzatvára.

Návrh symbolov – predkladá ho Ministerstvo vnútra na zápis do Heraldického registra SR.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥