RENTABILITA

Rentabilitu vo všeobecnosti chápeme ako relatívne vyjadrenie výsledkov hospodárenia vo vzťahu k určitému základu. Často je definovaná ako schopnosť podniku dosahovať zisk a zhodnocovať kapitál vložený do výroby.
Rentabilitu rozlišujeme na:

národohospodárska rentabilita – vyjadruje zisk skutočne vytvorený, je významným ukazo vateľom efektívnosti NH ako celku
podniková rentabilita – ukazuje aká časť s vytvoreného zisku zostáva v poľnohospodárskom podniku. Rast podnikovej rentability je rozhodujúcou podmienkou zvyšovania národohospodárskej rentability.
– hranica rentability – zisk = 0.

Rentabilitu vyjadrujeme na viacerých úrovniach:
rentabilita celkovej činnosti podniku
rentabilita poľnohospodárskej výroby
rentabilita RV
rentabilita ŽV
rentabilita komodít.

Rozdelenia podľa toho či finančné výnosy plynú s výrobných alebo nevýrobných činností:

  • rentabilita výrobných činností
  • rentabilita hospodárskej činnosti podniku (všetkých činností)

Ukazovatele rentability:
1. skupina

  • absolútne – udávajú výšku zisku na jednotku výrobného faktora
  • relatívne – spravidla sú vyjadrené v %

Spoločné pre rôzne konštuované ukazovatele rentability je to, že porovnávajú výsledok podnikovej činnosti so základom, preto im hovoríme aj pomerové ukazovatele.
Za systetický ukazovateľ sa považuje rentabilita celkového kapitálu = čistý zisk/celkový kapitál

Základné ukazovatele
Z ukazovateľov, ktoré merajú zisk hospodárskeho výsledku podniku:
ukazovateľ r. tržieb = čistý zisk/tržby
r. výnosov = čistý zisk/výnosy
Nákladovú rentabilitu vypočítame prostredníctvom ukazovateľa
miera rentability = zisk/celkové vlastné N
2)miera r. trhovej produkcie= zisk z realizácie/vlastné N na trhovú produkciu
r. základného imania = čistý zisk/základné imanie
r. pracovnej sily = zisk/počet pracovníkov
objem rentability= zisk/výmera pôdy

Odvodené ukazovatele:
nákladový podiel (hospodárnosť výroby) = výnosy/celkové vlastné N
ekonomická efektívnosť N = celkové vlastné N/výnosy
výnosnosť produkcie = zisk/výnosy
rentabilta výrobkov = zisk/cena

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *