Inovácie na peňažnom trhu a inovácie na trhu dlhopisov

Od vzniku súčasnej Slovenskej republiky v roku 1993 môžeme sledovať rastúcu tendenciu počtu a objemu obchodovaných dlhopisov, napriek tomu stále chýbajú finančné inovácie, ktoré sú vo svete už roky bežnými nástrojmi. Pozrime sa na inovácie na peňažnom trhu a inovácie na trhu dlhopisov vo svete.

Inovácie na peňažnom trhu

Medzi inovácie na peňažnom trhu patria:

 • emisné poukážky
 • násobné komponentné nástroje
 • europoukážky
 • rolovacie upisovacie nástroje
 • prevoditeľné RUF

Emisné poukážky

Emisné poukážky vznikli v roku 1981. Emisné poukážky predstavujú strednodobé záväzky medzi dlžníkom a bankou, pomocou ktorých môže spoločnosť emitovať komerčné papiere alebo poukážky svojím vlastným menom, ale pri využití efektívneho upisovania alebo pevného prevzatia emisie bankou. Záväzok z cenných papierov trvá 5 – 7 rokov, v priebehu ktorých sa poukážky emitujú rolovacím princípom pri splatnosti jednotlivých emisií za 3 alebo 6 mesiacov.

Násobné komponentné nástroje

Násobné komponentné nástroje umožňujú získať finančné prostriedky na eurotrhu rôznymi formami, napr. krátkodobými zálohami, dennými fondmi na preklenutie medzier vo vydávaní poukážok a bankovými akceptáciami. Násobné komponentné nástroje sú viacnásobnými emisnými poukážkami.

Europoukážky

Europoukážky sú na trh umiestňované bankami. Ich splatnosť je 3 a 6 mesiacov.

Rolovacie upisovacie nástroje

Rolovacie upisovacie nástroje sú upisovacie poukážky na eurotrhu. Rolovacie upisovacie nástroje môžu mať dve podoby a to buď sú umiestňované jednou bankou, ktorá vystupuje ako agent pre skupinu bánk upisujúcich emisie na rolovacom základe alebo sú umiestňované prostredníctvom konzorcia bánk, ktoré využívajú svoje silné pozície pri predaji emisie investorom.

Prevoditeľné RUF

Prevoditeľné RUF umožňujú upisujúcim previesť svoj záväzok na inú banku.

Inovácie na trhu dlhopisov

 1. dlhopisy s premenlivým zúročením – FRN
 2. dlhopisy s nulovým kupónom
 3. duálne dlhopisy
 4. dlhopisy s čiastočným zúročením
 5. indexované dlhopisy
 6. dlhopisy s indexovanými splatnými čiastkami
 7. zoblečené (vyzlečené) dlhopisy
 8. prašivé obligácie

Dlhopisy s premenlivým zúročením – FRN

Dlhopisy s premenlivým úročením – v tomto prípade dochádza k zmene úročenia behom splatnosti jeho prispôsobením tržnej úrokovej miere. Zpravidla sa určí referenčná úroková miera a marža a podľa hodnoty referenčnej úrokovej miery v rozhodný deň sa pohybuje úročenie dlhopisu. Dlhopisy s premenlivým zúročením – FRN sa objavili prvý krát v 70. rokoch na trhu euroobligácií a na národných trhoch:

 • pravidelné prispôsobovanie sa úrokovej sadzby aktuálnej trhovej situácii
 • motív pre nákup – možnosť podieľať sa na raste úrokovej hladiny
 • vykazujú nižší pohyb kurzov voči klasickým dlhopisom
 • nižšie kurzové riziko

Dlhopisy s nulovým kupónom

Dlhopisy s nulovým kupónom neprinášajú úrok, ale výnosová zložka je vo forme diskontu, čiže rozdielu medzi emisnou a nominálnou cenou, ktorá je splatná v dobe maturity. Výhody a nevýhody dlhopisov s nulovým kupónom. Výhody:

 • v niektorých štátoch nedochádza k dodatočnému zdaneniu dôchodkov, je dosahovaný vysoký kurzový zisk pri nízkom úrokovom trende, investor nemá problém s investovaním ročných úrokových sadzieb
 • je vydávaný pod nominálnou hodnotou
 • počas doby životnosti neprináša úrokové platby

Nevýhoda dlhopisu s nulovým kupónom:

 • ak rastie úrokový trend, tak dlhopisy dosahujú vyššie kurzové riziko

Duálne dlhopisy

Duálne dlhopisy majú presne stanovené meny pri upisovaní, umorovaní a platení úrokov, čím je umožnená špekulácia na vývoj daných mien. Duálne dlhopisy umožňujú špekuláciu na odlišný vývoj mien a úrokových kurzov.

Dlhopisy s čiastočným zúročením

Dlhopisy s čiastočným zúročením majú dve splátky:

 1. výplata v čase emisie
 2. výplata zostatku

Indexované dlhopisy

Indexovaný dlhopis je klasický dlhopis so zásadou indexácie v snahe ochrániť investora pred infláciou čo sa týka vloženého kapitálu a úrokov. Indexované dlhopisy sú chránené pred poklesom ich investičnej hodnoty. Indexované dlhopisy sú viazané na určitý index alebo cenu. Poznáme dlhopisy viazané na cenu zlata, striebra, …

Dlhopisy s indexovanými splatnými čiastkami

Dlhopisy s indexovanými splatnými čiastkami sa nazývajú býčie alebo medvedie dlhopisy. Umorovací kurz je závislý od vývoja akciových kurzov. Dlhopisy s indexovanými splatnými čiastkami umožňujú špekulácie na akciových kurzoch rozpisom kurzu.

Zoblečené (vyzlečené) dlhopisy

Vyzlečené dlhopisy vznikajú rozdelením klasického dlhopisu na dve časti, a to na úrokovú v podobe anuitného dlhopisu a na istinu vo forme zero-bondu, čiže diskontovaného dlhopisu. Zoblečené dlhopisy sú vydávané cenné papiere, ktoré sú predávané oddelene. Zoblečené dlhopisy sa prvý krát objavili v roku 1982 na kapitálovom trhu ale nesmeli ich emitovať vládne inštitúcie (v USA), neskôr boli akceptované. Ich výhoda je dopyt po vládnych dlhopisoch. V roku 1985 sa začali emitovať aj v iných krajinách.

Zoblečené dlhopisy majú dve časti:

 1. úroková – má charakter anuitného dlhopisu
 2. časť reprezentujúca istinu – má charakter dlhopisu s nulovým kupónom

Prašivé obligácie a padlí anjeli

Prašivé obligácie sú dlhopisy s nízkou hodnotou ratingu (rating na neinvestičnej úrovni), sú veľmi rizikové. Vysoká rizikovosť sa kompenzuje vysokou ziskovosťou. Prašivé obligácie sa vydávajú, keď sa u spoločnosti zhoršila investičná a finančná situácia.

Padlí anjeli predstavujú prašivé obligácie, ktorých investičný stupeň je špekulatívny, firmy sa nevedia vysporiadať s priateľnou úrovňou platobnej neschopnosti.

 • v 80. rokoch dochádza k zvýšeniu objemu prašivých obligácií – z 15 mld. USD na 200 mld. USD
 • trh je vytváraný cestou primárnej emisie prašivých obligácií
 • v 90. rokoch nastávajú problémy, lebo USA nemali dobrú ekonomickú situáciu
 • získali nižšiu hodnotu v Ratingu v neinvestičnom stupni

Ak sa zhorší finančná situácia emitenta, znižuje sa rating, obligácie sú prašivé. Ako obligácie emitované novými firmami / neznámymi. Trh expandoval v 80-tych rokoch, prašivé obligácie sa naschvál púšťali na primárny trh, roky 1990/1991 boli recesiou, zrútili sa kurzy týchto obligácií o 20-30%. Priemerná výnosová miera bola 9%, pričom vládne obligácie mali výnos 4%. V roku 1992 nastal koniec recesie a prudký rozmach na trhu prašivých obligácií. Padlí anjeli predstavovali atraktívny inštrument a spôsobili rast kurzu prašivých obligácií.

Výhody prašivých obligácií

 1. riziko sa presúva z bánk na investora
 2. dlhodobý zdroj pre firmy
 3. môžu ich emitovať malé firmy, ktoré by inak nemali prístup na trh (ekonómovia niekedy spájajú s rastom zadĺženosti firiem)
 4. bankové úvery majú krátkodobý charakter, korporácie potrebujú dlhodobé prostriedky
 5. trh prašivých obligácií umožňuje financovať akvizície

Inovácie na trhu prašivých obligácií

 • obligácie s odloženými úrokovými platbami – v prvých rokoch sa nevyplácajú žiadne úroky
 • obligácie s rastúcou úrokovou sadzbou
 • obligácie s možnosťou voľby platenia úrokov
 • obligácie s možnosťou zmeny úrokovej sadzby

Teoretici a trh prašivých obligácií

 • trh prašivých obligácií spôsobil zadĺženosť korporácií
 • spôsobil nárast rozkolísania kurzov
 • rast zadlženosti firiem USA bol spôsobený prašivými obligáciami
 • rast trhu prašivých obligácií sa nekryje s nárastom volatility

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥