Finančné deriváty

Finančné deriváty sú nástroje, ktorých hodnota je derivovaná od hodnoty podkladového aktíva. Poznáme:

 1. Finančné deriváty termínového trhu
 2. Finančné deriváty syntetické a kombinované

Termínové kontrakty

 • vždy ide o obchodovanie s právom kúpiť alebo predať isté aktívum alebo získať určité prémie
 • uzavretie obchodu je časovo oddelené od jeho plnenia
 • ide o veľmi starý typ obchodu (už v Starom Ríme sa zabezpečovali budúce dodávky obilia za vopred dohodnuté ceny)
 • v súčasnosti, t.j. spojenie s obchodom s obilím a kukuricou v USA v minulom storočí aj v súčasnosti
 • rozvinuli sa termínových obchody s ďalšími obchodmi
 • pri termínovaným obchodoch ide o termínové obchody na konkrétne komodity

Po niekoľkých desaťročiach investori došli k myšlienke, že obchody je možné robiť aj s cennými papiermi alebo inými finančnými inštitúciami. Vznikali tak finančné termínové obchody, pri ktorých sú podkladnými aktívami akcie, obligácie, cudzie meny, úrokové sadzby a burzové indexy.

Výhody termínovaných obchodov

 • Podnik má zaručený budúci predaj za dnes pevne stanovenú cenu a súčasne kupujúci má zabezpečenú budúcu dodávku za dohodnutú cenu.
 • Obaja získavajú istotu a sú chránení pred rizikom nepredvídanej cenovej zmeny príslušnej inštitúcie.
 • Trhová hodnota každého pevného / opčného derivátového kontraktu je odvodená od podkladového nástroja.
 • Aktívum:
 • Nominálna hodnota kontraktu sa behom splatnosti nemení.
 • Trhová hodnota je v okamihu vzniku pre oboch partnerov nulová, potom sa mení v závislosti od mnohých faktorov, hlavne od trhovej ceny podkladového nástroja.
 • Partneri – majú tú istú hodnotu s opačnými znamienkami, t.j. absolútna hodnota je rovnaká.

Termínované kontrakty v užšom zmysle

 • Forwardy, Futures – pevné termínové kontrakty na predaj alebo nákup určitého finančného inštrumentu v budúcnosti za pevnú cenu.
 • Do finančných derivátov sa však zahrňuje len: Forward Rate Agreement = Dohoda o termínovanej úrokovej sadzbe.

Pevné termínované kontrakty

 • Obaja partneri súčasne majú pevnú pohľadávku a pevný záväzok.
 • Ani jeden partner nemá pre uzatvorenie kontraktu žiadnu možnosť voľby.
 • Dopredu sú známe všetky podmienky a platby kontraktu alebo sú pevné tým, že platby medzi partnermi závisia len od vývoja menových kurzov, cien akcií a podobne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥