Ekonomické parametre 2017: Daň z príjmov fyzických osôb

Prehľad ekonomických parametrov v oblasti daní z príjmov fyzických osôb pre rok 2017.

Sadzba dane

 • 19%  zo základu dane do 35.022,31 eur,
 • 25% zo základu dane nad 35.022,31 eur.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2.918,53 eur za mesiac. Pri zrážkovej dani (§ 43 zákona o DP – napr. Úroky ) je sadzba 19% bez ohľadu na výšku príjmu. Pozn. : Suma životného minima, platná k 1. januáru 2017 je naďalej 198,09 eur.

Osobitná sadzba dane

5% zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom

Daňový bonus

 • Suma 21,41 eur na jedno dieťa mesačne. Za celý rok 2017 je to 256,92 eur na jedno dieťa.
 • Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 435 eur = 2.610 eur.
 • Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 435 eur / 2 = 217,50 eur.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 316,94 eur.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2017 :

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19.809 eur (100-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2017 je 3.803,33 eur.
 2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 8755,578 – (základ dane : 4)  kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
 3. Ak daňovník dosiahne základ dane 35.022,32 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35.022,31 eur (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 3.803,33 – vlastný príjem manžela/ky

Do vlastného príjmu manžela/ky sa nezahŕňajú:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi
 • zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť
 • štipendia poskytnutého študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré manželka (manžel) bola (bol) povinná zaplatiť

Do vlastného príjmu sa zahŕňa :

 • príjmy zo závislej činnosti ( prac.zmluva. dohody a pod.)
 • príjmy z podnikania (hrubý príjem bez odpočítania výdavkov)
 • príjmy z prenájmu
 • príjmy z kapitálového majetku (úroky, výnosy z CP, plnenia pri dožití)
 • ostatné príjmy (výhry, z predaja nehnuteľnosti, iné náhodné)
 • prijatá dotácia na podnikanie,
 • doktorandské štipendium
 • príjem osobného asistenta
 • peňažný príspevok na opatrovanie
 • podpora v nezamestnanosti
 • nemocenské dávky (OČR, nemocenské, materské, vyrovnávací príspevok)
 • invalidný dôchodok
 • starobný dôchodok
 • peňažný príspevok za opatrovanie,
 • peňažný príspevok na obstaranie pomôcky
 • cestovné náhrady
 • náhrada príjmu počas PN

2. Ak daňovník dosiahne základ danevyššíako 35.022,31 eur, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom: 12.558,906 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky, kde suma 12.558,906 = 63,4-násobok životného minima Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 50.235,63 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľná čiastka – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 180 eur. Uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán. Pozn. : Nezdaniteľná čiastka na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa od roka 2017 neuplatňuje.

Zamestnanecká prémia

Na zamestnaneckú prémiu za rok 2017 by nemal mať nárok žiaden zamestnanec, keže sa nemenila výška odpočítateľnej položky na daňovníka.

Paušálne výdavky

Od roku 2017 sú 60% z príjmov SZČO, max. 20.000 eur na rok.

Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane

Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 ( t.j. príjem z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti) a § 8 ods. 1 písm. a) (t.j. príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí), ak úhrn týchto príjmov za rok 2017 nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f) ( t.j. príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov, príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva ), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 ( t.j., kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu, cena veci, cenného papiera alebo opcie zistená v čase nadobudnutia, zostatková cena , ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku, finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely, výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenných papierov a opcií, výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii ) za rok 2017 nepresiahne 500 eur.

Hranica pre zdanenie cien a výhier

Od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

Daň sa nevyrubí a neplatí

 • ak za rok 2017 nepresiahne 17 eur alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2017 nepresiahnu 1.901,67 eur

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥