Štruktúra bankového systému na Slovensku

Štruktúra bankového systému na Slovensku
Na čele je Národná banka Slovenska – zabezpečenie stability meny (hlavné činnosti zo zákona)
2. stupeň predstavuje sieť komerčných bánk, z hľadiska právnych foriem akciová alebo š. p. ú.

Bankami v zmysle zákona sú: právnické osoby so sídlom v SR, založené ako akciové spoločnosti alebo š. p. ú., ktoré prijímajú vklady a poskytujú úvery a ktoré na výkon činnosti majú povolenie pôsobiť ako banka. Š. p. ú. môže založiť orgán štátnej správy pričom za záväzky ručí štát.

Subjekty bankového systému SR
NBS

komerčné banky pob. zahraničných bánk š. p. ú. zastúpenia zahr. bánk

Účelové organizácie:
1. Bankové zúčtovacie centrum Slovenska – myslím, že už nefunguje
2. Fond ochrany vkladov
3. Autorizačné centrum Slovenska, Asociácia bánk

Pobočky zahraničných bánk:
– organizačné zložky zahraničnej banky na území SR, ktoré majú povolenie pôsobiť ako banka

Zastúpenie zahraničných bánk:
– organizačná zložka zahraničných bánk, ktorá je na území SR, ale nesmie prijímať vklady, poskytovať úvery, poskytovať služby ako iné banky, vykonávať akúkoľvek podnikateľskú činnosť, propagujú činnosť zahraničných bánk, získať informácie o možnostiach spolupráce so SR.

Činnosť bánk podporujú:
1. BZC – založilo ministerstvo financií SR
– zabezpečuje platobný styk bánk SR
– prevádzkuje informačný systém pre banky
2. FOV – sústreďuje a spravuje peňažné prostriedky bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad
za vklady fyzických osôb, ktoré sú uložené v bankách a stali sa nedostupnými
3. ACS – akciová spoločnosť
– zabezpečuje elektronickú a hlasovú autorizáciu platobných kariet, ich vyhľadávanie, správu, riadenie
4. AB – dobrovoľné záujmové združenie bánk
– rieši odborné problémy bankovej sféry
– zastupuje záujmy členov bánk k orgánom štátnej správy
– reprezentuje záujmy svojich členov doma a v zahraničí
– cieľ: napomáhač rozvoju bankového sektora
– vydala kódex bankovej etiky
? formovanie bankovej kultúry a etiky pracovníkov banky

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥