Správcovské spoločnosti

Správcovské spoločnosti majú formu akciovej spoločnosti zapísaná v OR, min. ZI 33 tis EUR (1 mil. Sk) splatené pred podaním žiadosti o udelenie poverenia na výkon činnosti, predmet činnosti – tvorba a spravovanie podielových fondov
– povolenie dáva Úrad pre finančný trh (jeho funkcie prejdú na NBS)
– pôvod ZI a iných zdrojov musí byť prehľadný a dôveryhodný
– zisk je vždy zaručený
– dodržiavajú pravidlá obozretného podnikania

Správcovské spoločnosti sú zriadené na dobu určitú. Emitujú cenné papiere CP – iba zaknihované kmeňové akcie na meno a dočasné listy a podielové listy spravovaných podielových fondov

Zahraničná správcovská spoločnosť zhromažďuje prostriedky verejnosti v SR prostredníctvom svojej organizačnej pobočky, môže voľne distribuovať svoje podielové fondy

Slovenská správcovská spoločnosť distribuuje podielové listy (PL) otvorených podielových fondov verejnosti aj v inom členskom štáte EÚ, oznamuje svoju činnosť príslušnému orgánu dohľadu v členskom štáte, poskytuje informácie v úradnom jazyku čl. štátu a platia pre ňu ustanovenia o reklame predaja PL v danom štáte

Správcovská spoločnosť môže vykonávať činnosť v štáte EÚ aj bez zriadenia pobočky na základe práva slobodného poskytovania služieb

Na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na ZI správcovskej spoločnosti vo výške 10, 20, 33 a 66 % alebo aby sa SS stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spol., treba predchádzajúci súhlas ÚPFT

Správcovská spoločnosť nesmie nadobúdať do podielového fondu (PF) akcie a. s. s kvalifikovanou účasťou na jej ZI, vlastné akcie a CP právnickej osoby, ktorej bolo zverené riadenie investícií

Správcovská spoločnosť preveruje každý obchod v objeme od 15 000 EUR, klient písomne vyhlasuje, či ide o jeho prostriedky a obchod na jeho účet

Správcovská spoločnosť zodpovedá podielnikom za škody vzniknuté neplnením si povinností

Správcovská spoločnosť zaniká:
a) bez likvidácie – zlúčením s inou SS
b) s likvidáciou (odňatím povolenia)

V oboch prípadoch je potrebný súhlas ÚPFT

Komentáre k článku Správcovské spoločnosti (2)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥