Príjmy oslobodené od dane z príjmu PO

Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov právnickej osoby sú uvedené v § 13 zákona o dani z príjmov:

 • príjmy daňovníkov nezaložených alebo na podnikanie plynúce z činnosti, na ktorej účel vznikli, alebo ktorá je ich základnou činnosťou okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b/ až f/ alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Hlavná činnosť môže byť vymedzená osobitným predpisom, v štatúte, stanovách, zriaďovacej alebo zakladateľskej listine.
 • príjmy rozpočtových organizácií z prenájmu a predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Zriaďovateľom môže byť štát, obec alebo VÚC.
 • príjmy štátnych fondov, Garančného fondu investícií, Fondu ochrany vkladov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43
 • príjmy plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty
 • odpis záväzkov pri reštrukturalizácii v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom, ak z reštrukturalizačného plánu vyplýva, že veriteľovi bude uhradená pohľadávka menej ako 50%. Zvyšná časť záväzku sa u dlžníka odpíše do výnosov ako iné majetkové právo veriteľa, a tento odpis bude oslobodený od dane.  Uvedené rovnako platí aj pre právnych nástupcov dlžníka. Toto ustanovenie platí už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015.
 • príjmy obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku
 • výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam
 • z odpisu záväzkov na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu
 • členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami
 • úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane
 • úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov
 • úroky z účtov vyplácané Štátnej pokladnici a z finančných operácií Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity
 • úrokové príjmy plynúce vymedzeným osobám zo zdroja na území SR za predpokladu splnenia konkrétnych podmienok
 • finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná
 • licenčné poplatky plynúce daňovníkom z obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR po splnení konkrétnych podmienok
 • výnosy z verejného zdravotného poistenia u zdravotných poisťovní po splnení predpísaných podmienok

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥