Platobná schopnosť poisťovne

Platobná schopnosť rieši otázky plnenia záväzkov z hľadiska dlhodobého a Európska komisia stanovila na základe analýzy viacerých kritérií algoritmus výpočtu platobnej schopnosti.

Analýza kritérií

1, veľkosť obchodu, predovšetkým odvetvie poistenia a geografické rozloženie
2, veľkosť poisťovateľa (vlastný vrub)
3, efektívnosť manažmentu
4, riziko nelikvidovaných škôd, ktoré presahujú rezervy na to určené
5, možnosť kolapsu v investičných hodnotách
6, škodlivosť miery rastu inflácie
7, škodlivosť vo výkyvoch výmenného kurzu
8, oceňovanie aktív a pasív

Platobná schopnosť predstavuje vytvorenie primerane veľkých peňažných prostriedkov, pre také prípady, keď poisťovňa bude mať z titulu poistenia také záväzky, že prijaté poistné a poistné rezervy jej nebudú postačovať. Účelom platobnej schopnosti je:
1, posúdiť, či je voľný kapitál dostatočný na to, aby mohla poisťovňa plniť aj budúce záväzky
2, treba posúdiť, či poisťovňa neprevzala na seba neprimerane veľké záväzky
3, či je hospodárenie poisťovne efektívne.

Bežne sa používa zásada, že hranica platobnej schopnosti by nemala byť menšia ako 25 % príjmu poistného bez vonkajšieho zaistenia.

Platobná schopnosť sa zisťuje vo vzťahu ku 2 parametrom:1, predpísanému poistnému – hľadisko predpísaného poistného sa berie do úvahy z toho dôvodu, že pri každej úrovni prijatého poistného možno očakávať aj tomu priamo úmerný objem záväzkov aj keď škody ešte nevznikli.
2, poistným plneniam – hľadisko vyplatených poistných plnení je reálnejšie pretože odzrkadľuje skutočnú situáciu v škodovosti v jednotlivých poistných odvetviach.

Hranicu platobnej schopnosti určuje disponibilný voľný kapitál čo je vlastne majetok poisťovne očistený o všetky záväzky a niektoré ďalšie nehmotné elementy.

Objem voľného kapitálu:

– splatené základné imanie
– 50 % nesplateného ZI
– zákonom stanovený rezervný fond
– voľné rezervy
– nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov
– iné vlastné položky
– niektoré schválené položky podhodnotenia aktív
– niektoré schválené položky nadhodnotením pasív
– 50 % dodatočných príspevkov v prípade vzájomných poistení

Nehmotné elementy

1. výdaje na riadenie poisťovne
2. hodnota z prínosu poistného kmeňa
3. náklady na vytvorenie poistných produktov
4. náklady na zvýšenie ZI
5. náklady na nadobudnutie nehnuteľnosti
6. pasívne saldo
7. neisté pohľadávky

Ďalší parameter: minimálna hranica platobnej schopnosti – predstavuje minimálnu hranicu voľného kapitálu, ktorý by poisťovňa mala mať vzhľadom na objem prijatého poistného alebo vzhľadom na objem skutočne vyplatených poistných plnení.

Teda minimálna hranica platobnej schopnosti predstavuje tzv. fiktívnu hladinu, ktorá by mala každá poisťovňa dosahovať na účelom plynulého plnenia svojich záväzkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥