Odpočítateľná položka zo zdravotných odvodov

NR SR dňa 6.12.2017 schválila novelizáciu zákona č. 580/2004 Z. z., na základe ktorej s účinnosťou od 1. januára 2018 dochádza k ukončeniu uplatňovania odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa. Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca.

Odpočítateľná položka (ďalej len „OP“) z vymeriavacieho základu (ďalej len „VZ“) zamestnanca, ktorý má príjem iba z pracovnoprávneho pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

OP sa neuplatní na príjem za práce vykonávané na základe dohody o prácach mimo pracovného pomeru, na príjem za práce vykonávané na základe príkaznej zmluvy, na príjem žiakov a študentov na odbornej praxi, a pod.

OP sa neuplatní pri zamestnancoch podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č. 580/2004 Z. z. (tzv. odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnané osoby).

Od 1. januára 2018 sa OP neuplatňuje vymeriavací základ zamestnávateľa, teda nebude uplatnená ani na preddavkoch a taktiež ani v ročnom zúčtovaní za rok 2018  ktoré bude vykonané zdravotnou poisťovňou v roku 2019).

V ročnom zúčtovaní za rok 2017 (ktoré bude vykonané zdravotnou poisťovňou v roku 2018) bude ešte OP uplatnená aj na vymeriavací základ zamestnávateľa.

Pri mesačnom VZ:

  • 380 eur a menej sa uplatní OP na celý VZ (t. j. zdravotné odvody budú 0 eur)
  • od 380 eur do 570 eur sa uplatní OP na časť VZ, pričom jej výška bude klesať dvojnásobne oproti rastu VZ
  • 570 eur a viac sa OP neuplatní

– iné príjmy u toho istého zamestnávateľa, napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré vstupujú do celkového VZ znižujú mesačný nárok na OP,

– ďalšie príjmy, ktoré vstupujú do celkového VZ, napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru u iného zamestnávateľa, príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti, dividendy, kapitálové príjmy a ostatné príjmy, znižujú ročný nárok na OP; toto sa prejaví až v ročnom zúčtovaní poistného,

– OP sa alikvotne znižuje podľa odpracovaného obdobia a v ročnom zúčtovaní poistného sa pomerne rozpočíta medzi všetkých zamestnávateľov, ktorí vyplácajú príjem vstupujúci do VZ, na ktorý je možné uplatniť OP,

– maximálna ročná OP je vo výške 4560 eur a táto suma sa znižuje o dvojnásobok sumy zvýšenia VZ z pracovného pomeru ako aj iného čiastkového VZ (napr. dohody, vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a ďalšie príjmy zo zárobkovej činnosti vstupujúce do VZ),

– zamestnanec s nárokom na uplatnenie OP pri mesačných preddavkoch,   je povinný oznámiť zamestnávateľovi, že má nárok na uplatnenie OP a chce si ju uplatniť počas roka; vzor tlačiva je zverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR,

– pri platení preddavkov na poistné sa OP bude môcť uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo je samostatne zárobkovo činnou osobou, OP sa uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥