Obrat a príklady na posúdenie obratu

Obrat je definovaný v § 4 ods. 7 zákona o DPH, podľa ktorého sa obratom rozumejú výnosy/príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku. 

Do obratu sa nezahŕňajú výnosy/príjmy z týchto plnení:

 • poštových služieb podľa
 • služieb zdravotnej starostlivosti podľa
 • služieb sociálnej pomoci podľa
 • výchovných a vzdelávacích služieb podľa
 • služieb dodávaných členom podľa
 • služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou podľa
 • kultúrnych služieb podľa
 • služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa
 • služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu podľa
 • predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín podľa
 • prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa
 • dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň podľa
 • poisťovacie a finančné služby podľa , ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby
 • príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob).

Do obratu sa okrem iného zahŕňajú aj výnosy/príjmy z:

 • dodania a nájmu nehnuteľností podľa
 • poisťovacích a finančných služieb podľa, ak sú poskytované ako hlavné služby a nie ako doplnkové služby k inej hlavnej službe.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥