Miestne dane – Daňová sústava Slovenskej republiky

Miestne dane predstavujú špeciálnu skupinu zdanenia občanov. Určujú ich obce a taktiež aj plynú prevažne do rozpočtu obce (v prípade dani z motorových vozidiel do rozpočtu Vyššieho územného celku). Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z. z.

Súčasný systém miestnych daní v podmienkach SR bol ovplyvnený procesom decentralizácie verejnej správy, ktorá v tejto oblasti vychádza z toho, že:

 • územná samospráva na najbližšom stupni disponovala jedinou miestnou daňou, ktorou bola daň z nehnuteľnosti, v rámci jednotlivých súčastí tejto dane (daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov) mala samospráva obmedzenú daňovú právomoc (zvyšovanie a znižovanie sadzieb v rámci zákonom stanovených limitov, priznávanie rôznych daňových úľav)
 • do rozpočtov vyšších územných celkov neplynul výnos žiadnej dane

Hlavným fiškálnym cieľom miestnych daní sú príjmy obcí (resp. VÚC). Miestne dane na základe zákona ukladá obec, okrem dane z motorových vozidiel, ktorú ukladá VÚC a spravuje Daňový úrad. Úľavu na miestnych daniach určuje obec všeobecne záväzným nariadením.

Miestne dane

Medzi miestne dane patria tieto dane:

 1. Daň z nehnuteľností (pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov)
 2. Daň za psa
 3. Daň za užívanie verejného priestranstva
 4. Daň za ubytovanie
 5. Daň za predajné automaty
 6. Daň za nevýherné hracie automaty
 7. Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 8. Daň za jadrové zariadenie
 9. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10. Daň z motorových vozidiel

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností predstavuje hlavnú daň majetkového typu, pri ktorej sa daňová povinnosť viaže k vlastníctvu nehnuteľného majetku. Je konštruovaná podobným spôsobom ako majetkové dane vo vyspelých krajinách sveta. Zdaňovanie je založené na hodnotovom princípe, tak ako sa uplatňuje v iných štátoch EÚ.

Cieľom zavedenia dane z nehnuteľností bolo stimulovať FO a PO k optimálnemu využívaniu nehnuteľností.

Nehnuteľnosť- pozemok alebo stavba spojená so zemou pevným základom.

Podlahová plocha – súčet plochy obytných miestností a plochy príslušenstva bytu bez plochy lodžií a balkónov.

Podlažie – časť vnútorného priestoru vymedzená podlahou a stropnou alebo strešnou konštrukciou.

Nadzemné podlažie – každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšia ako 0.80m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5m po obvode stavby.

V podmienkach SR daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daňovníkmi sú vlastníci nehnuteľností, rozhodujúci je vlastník zapísaný v katastri nehnuteľností.

Predmetom dane sú nehnuteľnosti v SR v členení na pozemky, stavby a byty.

Základom dane je hodnota pozemku, stavby alebo bytu určená vhodným administratívne jednoduchým spôsobom – podľa cenovej mapy. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Na vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1.1 zdaňovacieho obdobia. Pri prvom platení dane daňovník podáva daňové priznanie k 1.1 zdaňovacieho obdobia. Ďalšie roky, pokiaľ nedôjde k zmene, sa daňové priznanie podávať nemusí. Ak je pozemok, stavba, byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň nižšia ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.

DAŇ Z POZEMKOV

Pozemok – časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, hranicou katastrálneho územia, hranicou intravilánu, hranicou vymedzenou právnym vzťahom, hranicou druhu pozemkov alebo rozhraním spôsobu využívania pozemkov.

Daňovníkom (subjektom dane) je:

 • vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC zapísaný v katastri nehnuteľností
 • FO alebo PO, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného PO až do vykonania pozemkových úprav
 • nájomca ak:
  1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností
  2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
  3. má v nájme náhradné pozemky vlastníka pozemku
 • osoba, ktorá pozemok skutočne užíva (ak nemožno určiť daňovníka)
 • ak pozemok je v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú. daňovníkom dane je jeden z nich a ostaní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Predmetom dane (objektom dane) z pozemkov sú pozemky na území SR v tomto členení:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
 2. trvalé trávna porasty
 3. záhrady
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
 5. rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 6. zastavané plochy a nádvoria
 7. stavebné pozemky
 8. ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov

Základom dane – hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v zákone podľa miesta, na ktorom sa pozemok nachádza.

Predmetom nie je:

 • časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami
 • pozemky a ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie a železničné dráhy

Sadzba dane – ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo základu dane, túto sadzbu dane môže správca dane všeobecne záväzným nariadením vždy k 1.1 zvýšiť alebo znížiť. Takto určená ročná sadzba z pozemkov nesmie presiahnuť 20-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení. Ročná sadzba dane za pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia nesmie presiahnuť 100-násobok ročnej sadzby dane.

Správca dane – obec alebo mesto, na ktorej území sa pozemok nachádza.

Vznik daňovej povinnosti – 1.1. po období, kedy osoba nadobudla nehnuteľnosť do vlastníctva (túto skutočnosť musí ohlásiť do 30 dní)

Zánik daňovej povinnosti – 31.decembra toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti.

Daňové priznanie – je potrebné podať do 31.1. po období, kedy osoba nadobudla nehnuteľnosť do vlastníctva, daň sa vyrubuje do 15.5 a je potrebné ju uhradiť do 31.5. ak správca dane neurčí inak.

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok znížiť alebo oslobodiť od dane:

 • pozemky vo vlastníctve PO, ktoré nie sú založené na podnikanie
 • pozemky, na ktorých sa nachádzajú močiare, plochy slatín, rašeliniská, háje, vetrolamy, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov alebo prírodných liečivých zdrojov
 • pozemky, na ktorých sa nachádzajú meračské značky, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia, pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov
 • pozemky verejne prístupných parkov, športovísk
 • pozemky v národných parkoch
 • pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiace verejnej doprave
 • pozemky využívané školami a školskými zariadeniami
 • pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne pre ich osobnú potrebu

DAŇ ZO STAVIEB

Daňou zo stavieb sa zdaňujú stavby alebo ich časti na území SR spojené so zemou pevným základom, ktoré majú vnútorný priemer vymedzený podlahou a stropom alebo strešnou konštrukciou, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Ak nebolo vydané takéto rozhodnutie, predmetom dane sú tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú.

Subjekt dane – daňovník:

 • vlastník stavby alebo správca stavby
 • štát, obec alebo VÚC
 • nájomca pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ak nemožno určiť daňovníka, potom daňovníkom je FO alebo PO, ktorá stavbu užíva
 • ak je stavba vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Predmet dane – stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv, že sa stavba prestala užívať.

Dani zo stavieb podliehajú:

 1. stavby na bývanie
 2. stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo
 3. stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 4. stavby rekreačných a záhradkárskych chát
 5. samostatne stojace garáže a samostatne stavby hromadných garáži
 6. priemyselné stavby slúžiace energetike
 7. stavby na podnikanie
 8. ostatné stavby

Základ dane – je výmera zastavanej plochy v m2.

Sadzba dane – ročná je 0,033 eur/m2 za každý, aj začatý m2 zastavanej plochy.

Správca dane však môže túto ročnú sadzbu dane k 1.1. zvýšiť alebo znížiť vo všeobecne záväznom nariadení a môže aj určiť rôzne sadzby pre rôzne oblasti. Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Subjekt dane – dlžník :

 • vlastník stavby
 • správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, VÚC
 • nájomca pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom
 • pri spoluvlastníctve, každý podľa svojho spoluvlastníckeho podielu

DAŇ Z BYTOV

Byt – miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

Bytový dom – dom, v ktorom byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Nebytový priestor – miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti a spoločné zariadenia domu.

Spoločné časti bytového domu – časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strecha, obvodné múry, chodby, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia bytového domu – zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, hromozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Spoločné časti a príslušenstvo domu – oplotené záhrady a stavby oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu.

Daňovník (subjekt dane) :

 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, VÚC
 • ak sú byty a nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, potom daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

Predmet dane – aspoň 1 byt alebo nebytový priestor, ktorý nadobudli do vlastníctva FO alebo PO.

Základ dane – celková výmera podlahovej plochy bytu v m2.

Sadzba dane – ročná je 0,033eur / m2 za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. Ročnú sadzbu upravuje správca dane podľa miestnych podmienok v obci vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Výpočet dane : výmera bytu v m2 x sadzba dane .

DAŇ ZA PSA

Predmet dane – pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO

Predmetom dane nie je:

 • pes chovaný pre vedecké a výskumné účely
 • pes umiestnený v útulku zvierat
 • pes so špeciálnym výcvikom pre ZŤP a nevidiacich osôb.

Daňovník :

 • FO alebo PO, ktorá vlastní psa
 • držiteľ psa, keď sa nedá preukázať vlastníctvo

Základ dane – počet psov

Sadzba dane – určí obec v eurách za 1 psa a kalendárny rok.

Vznik daňovej povinnosti – vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Oznamovacia povinnosť – daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní a v tejto lehote aj daň zaplatiť (zaplatí pomernú časť dane) . V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31.1. zdaňovacieho obdobia.

Správca dane – obec, na ktorej území je pes schovaný. Vo všeobecne záväznom nariadení obec určí okruh oslobodení prípadne znížení dane.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Verejné priestranstvo – verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.

Subjekt dane – daňovník : FO alebo PO, ktorá verejné priestranstvo užíva

Predmet dane :

 • osobitné užívanie verejného priestranstva
 • dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva

Základ dane – buď výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

Sadzba dane – určí obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

Vznik a zánik daňovej povinnosti : daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.

Správca dane – obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Subjekt dane (daňovník) – FO, ktorý sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Predmet dane – je odplatné prechodné ubytovanie FO v ubytovacom zariadení poskytujúcom prechodné ubytovanie.

Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Základ dane – počet prenocovaní.

Sadzba dane – určí obec v eurách na prenocovanie a na osobu.

Správca dane – obec, na ktorej území sa ubytovacie zariadenie nachádza.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Predajné automaty – prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.

Miestne príslušná obec – obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

Subjekt dane (daňovník) – FO alebo PO, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Predmet dane – prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.

Základ dane – počet predajných automatov.

Sadzba dane – určí obec v eurách za 1 predajný automat a kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti – vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia prevádzkovania.

Správca dane – obec, na ktorej území sa predajné automaty nachádzajú.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY

Subjekt dane (daňovník) : FO alebo PO, ktorá takýto prístroj prevádzkuje.

Predmet dane – nevýherné hracie automaty, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované na verejne prístupných priestoroch.

Nevýherné hracie prístroje :

 • hracie prístroje na počítačové hry
 • mechanické prístroje
 • elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

Základ dane – počet nevýherných hracích prístrojov

Sadzba dane – určí obec v eurách za 1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ ČASTI MESTA

Subjekt dane (daňovník) : FO alebo PO, ktorá je držiteľom motorového vozidla.

Platiteľ dane – vodič motorového vozidla, ktoré vojde alebo zotrvá v historickej časti mesta.

Predmet dane – vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Predmet dane nie je – vjazd a zotrvanie motorového vozidla pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku (zdravotná služba, polícia, hasiči,…).

Základ dane – počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla do historickej časti mesta.

Sadzba dane – určí obec v eurách za motorové vozidlo a za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.

Správca dane – obec, na ktorej území sa historické časti nachádzajú.

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

Subjekt dane – daňovník – prevádzkovateľ jadrového zariadenia.

Predmet dane – jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia, a to aj časť kalendárneho roka.

Základ dane – výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

Sadzba dane – je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

Vznik a zánik daň. povinnosti – daň. povinnosť vzniká dňom začatia skúšobného obdobia jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

Vyrubenie dane – daň sa vyrubuje do 31.1. zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Vyrubená daň je splatná do 31.3. zdaňovacieho obdobia.

Správca dane – obec, v ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Komunálny odpad :

 • odpady z domácností vznikajúce na území obce, ktoré produkujú FO, PO alebo podnikatelia
 • možno považovať aj odpad, ktorý vzniká z nehnuteľnosti slúžiacich na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy).

Drobný stavebný odpad – odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaný FO.

Predmet – komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

Poplatník – FO, PO alebo podnikateľ, ktorý produkuje takéto odpady.

Poplatníkom nie je:

 • osoby, ktoré užívajú priestory na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom (hostia v hoteloch, študenti na internátoch, zamestnanci v ubytovniach, …)
 • osoby, ktoré sú hospitalizované v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti
 • osoby, ktoré užívajú nehnuteľnosť z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo štátno-zamestnaneckého pomeru
 • v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať, vykonáva pre poplatníka práce a v rámci výkonu svojej činnosti produkuje komunálne alebo drobné stavebné odpady.

Sadzba poplatku:

 • ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorý poplatník užíva,

Sadzba poplatku za kalendárny rok sa stanovuje:

 1. 0,166 € za jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
  alebo 0,053 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov a drobných stavebných
  odpadov, pre právnické osoby a podnikateľov, ktoré požiadali o množstvový zber
 2. 0,046 € za osobu akalendárny deň pre poplatníkov – FO, PO, podnikateľov, FO/podnikateľov poskytujúcich ubytovacie, reštauračné a kaviarenské služby.
 3. najmenej 0,0066 € a najviac 0,1659 € za 1 kg komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov
 4. ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na určené obdobie, ktoré je spravidla 1 kalendárny rok, ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt.

Sadzba poplatku nemôže byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi.

Všetky sadzby za komunálne a drobné stavebné odpady sú stanovené vo všeobecne záväznom nariadení obce.

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Je jedinou daňou z miestnych daní, ktorej správcom zostal daňový úrad, avšak VÚC určuje všeobecne záväzným nariadením sadzby dane z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel je neúčelová – VÚC nemusí výnos z tejto dane smerovať do cestnej infraštruktúry. Z daňového hľadiska je daň z motorových vozidiel plne uznateľným nákladom (výdavkom) subjektu, ktorý motorové vozidlo využíva na podnikateľské účely.

Subjektom dane – daňovníkom – FO alebo PO, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá používa vozidlo na podnikanie:

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla
 • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla
 • používa vozidlo, – II – , ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
 • používa vozidlo, – II – , ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež:

 • zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je držiteľ je ako držiteľ zapísaný zamestnanec,
 • stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré:

 • možno zaradiť do kategórie vozidiel M (slúžiace na dopravu osôb), N (nákladov), O (prípojné vozidlá)
 • sa používa v SR na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Základom dane u osobných automobiloch je zdvihový objem motora v cm3 a u úžitkových vozidlách a autobusoch celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Predmetom dane nie je:

 • používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo
 • je určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie sú určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.

Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Ak sa vozidlo použije na podnikanie 1.1. bežného zdaňovacieho obdobia, daňová povinnosť vzniká týmto dňom.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Daňové priznanie je povinný daňovník podať za zdaňovacie obdobie do 31.1. po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Ročnú sadzbu dane – stanovuje VÚC vo všeobecne záväznom nariadení.

Od vypočítanej dane sa odvíja platenie preddavok na daň z motorových vozidiel.

 • Ak daňovník vznikne daňová povinnosť u 1 správcu dane do 660 €, neplatí preddavky na daň,
 • Ak predpokladaná daňová povinnosť daňovníka u jedného správcu dane presiahne 660 € alebo nepresiahne 8 292 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ predpokladanej dane.(splatnosť do konca príslušného štvrťroka)
 • Ak predpokladaná daňová povinnosť daňovníka u 1 správcu dane presiahne 8 292 €, daňovník platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 predpokladanej dane (splatné do konca príslušného mesiaca).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥