Klasifikácia poistení – druhy poistení, typy poistení

Členenie poistení (poistné druhy, poistné typy):

1. časové hľadisko:
– krátkodobé poistenie (uzavreté na menej ako 1 rok)
– dlhodobé poistenie (uzavreté na dlhšie ako l rok a všetky poistenia, ktoré sú uzavreté na dobu neurčitú)

2. miestna platnosť – musí byť uvedené vo všeobecných poistných podmienkach. Rozlišujeme poistenia:
– miestne platné
– v republike platné
– v Európe platné v republike platné
– vo svete

3. podľa formy uzatvorenia a tzv. dobrovoľnosti:
– zákonné
– zmluvné: povinné a dobrovoľné

4. podľa platenia poistného:
– jednorázovo platené (lx pri uzatvorení PZ)
– bežné platené poistné (v poistných obdobiach)

5. podľa toho, či sa z poistného musia vytvárať všetky typy rezerv:
– rizikové (poistenie majetku a poistenie zodpovednosť) poistné sa spotrebováva v bežnom období, PU môže nastať 1 alebo n – krát)
– rezervotvorné (životné – riziko:
a) dožitie
b) úmrtie
c) kombinové 1. a 2.
d) dôchodok
e) poistenie na veno
f) poistenie študijných nákladov
V priebehu poistnej doby riziko nastane 1 krát.

6. z hľadiska ako sa limituje (obmedzuje) poistné:
a) poistenie na novú cenu
b) poistenie na časovú cenu
c) poistenie na redukovanú cenu
d) poistenie na modifikovanú cenu

7. z hľadiska predmetu poistenia:
a) poistenie majetku: občanov a podnikateľských subjektov
b) poistenie osôb
c) poistenie záujmu

8. hľadisko počtu rizík:
a) poistenia, ktoré sa uzatvárajú na 1 riziko
b) poistenia, ktoré sa uzatvárajú na krytie 2,3,4 … rizík
c) poistenia, ktoré sa uzatvárajú na všetky riziká (all risks)

9. hľadisko na koľko objektov sa uzatvára:
a) jednotlivá vec, jedna vec (napr. linka)
b) viac vecí
c) súbor (všetko, čo je v danej prevádzke)

Podľa direktív EU sa delia riziká na
1. neživotné
2. životné

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥