Klasická hospodárska politika

Klasická hospodárska politika – bola prvá škola ekonomickej teórie a politickej ekonomiky vôbec. Túto predstavu sformuloval škót A. Smith (18. storočie). Podľa tejto teórie všetky ek. javy vyplývajú z prirodzenej povahy človeka, snaží sa dosiahnuť osobný záujem a ten je hybnou silou ek. vývoja.

Podľa toho, každý podnikateľ sleduje iba vlastný zisk a tým pomáha dosiahnuť výsledný spoločenský efekt. Na tomto základe rozvinul Smith koncepciu prirodzeného poriadku – požiadavka odstrániť umelé zásahy a ponechať voľný priestor slobodnej hre ek. síl (škola slobodného trhu).

Príznačná predstava, podľa ktorej sú hosp. javy a procesy nezávislé na hosp. subjektoch. Táto predstava viedla túto školu k presadzovaniu hosp. liberalizmu.

Škola sa volala Laissez faire – laissez passee = ponechajme voľný priebeh, Angličania si utvorili názov free fradeizus.

A. Smith – 1776 – Pojednanie o pôvode a podstate bohatstva národov – vysvetlil princípy trh. hospodárstva.

D. Ricardo – Základy politickej ekonómie a zdaňovania. Bol stúpencom kvantitatívnej teórie peňazí, východiskom je teória pracovnej hodnoty.

Smith a Ricardo položili základy HP a všeobecnej teórie o trh. ekonomike.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥