Inštrumenty kolektívneho investovania a fondy

Základný motív – zhodnotenie voľných peňažných prostriedkov drobných investorov a kapitálové investovanie umožňuje rozdeliť investičné riziko (nízke riziko investovania)

Úloha kolektívneho investovania:
*doporučuje sa investovať do CP alebo iných majetkových hodnôt tak, aby sa kapitál a úspory zhodnotili čo najlepšie
*rozložiť riziko z individuálneho neúspechu medzi všetkých podielnikov tak, že sústredený kapitál sa umiestni do diverzifikovanej štruktúry majetkových hodnôt
*vyjsť v ústrety emitentov CP a odkúpením ich akcií alebo CP im umožniť prístup k potrebnému kapitálu
*Sú nevyhnutným prvkom efektívne fungujúceho finančného trhu.
*Vznik v 1. pol. 19. stor. – Francúzsko a Škótsko
*USA – po 1. svetovej vojne, v Európe až po 2. svetovej vojne
*V súčasnosti sú to najväčší sprostredkovatelia na finančnom trhu.

2 základné modely fondov:
1. investičný model fondu
2. podielový model fondu

Investičné fondy (IF)
História
– ako súčasť finančného investovania vznikli vo Francúzku a Škótsku okolo 1852-1860
– v USA prvý investičný fond vznikol po 1. svetovej vojne
VÝHODY
– pre investora, ktorý by chcel investovať takouto formou je výhodné, že tento fond riadia odborníci – profesionáli a ich výhodou je, že majú prístup k informáciám a vedia ich spracovať
– pomocou veľkého množstva investičných nástrojov sa umožňuje efektívna diverzifikácia rizika
– sú nízke transakčné náklady fondov, lebo fondy realizujú veľké objemy obchodov
NEVÝHODY Z DLHODOBÉHO HĽADISKA
– vysoké administratívne náklady na správu fondu (náklady na odmeňovanie vedenia fondu)
Investovanie do investičného fondu by malo byť efektívne a mohli by sa tu dosahovať väčšie zisky. No výskumom (empiricky) sa nepotvrdilo a meralo sa to na rizikovo očistenej báze – nedosahujú investičné fondy lepšie výsledky ako individuálni investori.
Investovanie z medzinárodného hľadiska do IF je populárne. Vedúce postavenie investičných fondov je vo Francúzku (v r. 1990 podiel na 1 obyvateľa predstavoval 7.500 DEM do IF)

Princípy IF
– IF funguje ako a.s. z hľadiska právneho formy
– finančné prostriedky získava z emisie akcií a tieto finančné prostriedky fond investuje na finančný trh do finančných nástrojov zodpovedajúcich investičnej politike firmy. Investori sa stávajú akcionármi a práva uplatňujú na valnom zhromaždení.

2. Podielové fondy (PF)
– nemajú svoju právnu subjektivitu
– zakladajú ich investičné spoločnosti, spravujú ich, pričom majetok PF musí byť oddelený od majetku celej investičnej spoločnosti
– investori do PF sa nazývajú podielníci na majetku firmy a získavajú podielový list, resp. investičný certifikát (nie akcie)
– pri PF podielníci nemôžu zasahovať do správy fondu

Možnosti vydávania nových akcií, resp. podielových listov

Z toho hľadiska delíme fondy na:
1. otvorený fond
2. uzavretý fond
1. Otvorený fond (aj IF aj PF)
– neobmedzené možnosti emisie akcií (A) alebo podielových l, pretoistov (PL) nie je ani obmedzený počet investorov (akcionárov alebo podielnikov)
– emisie sa realizujú na základe dopytu alebo na základe zvolenej stratégie fondu
– povinnosť spätného nákupu A alebo PL – zvýšenie likvidity fondov, lebo likvidita súvisí s priemerným počtom objemov obchodov s finančnými nástrojmi (A alebo PL)
– kurzy nástrojov (A alebo PL) sa vypočítavajú z hodnoty denných kurzov A alebo PL, ktoré sú v portfóliu fondu – kurzy sa stanovujú každý deň, výnimkou sú americké firmy, kde sa kurzy stanovujú každú hodinu

2. Uzavretý fond
– pri jeho založení je fondu vymedzený počet A alebo PL, ktoré sa bude predávať, teda je obmedzený aj počet akcionárov alebo podielníkov
– neexistuje pravidlo spätného nákupu
– obchodovanie s nástrojmi prebieha len na sekundárnom trhu
– trhová hodnota A alebo PL kolíše ku investičnej hodnote, to znamená, že ona nekopíruje zmeny trhovej hodnoty portfólia fondov (výkyvy nie sú viditeľné)
– obchodovanie na sekundárnom trhu – A alebo PL sú obchodované s diskontom – ním sa kompenzujú tieto riziká – (keďže neexistuje možnosť spätného nákupu je tu nízka likvidita nástrojov, je tu nekvalitný manažment, hrozia tu určité špekulácie, …)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥