Financie v agropriemysle

Agrárna ekonomika je súbor agrárnych ekonomických činností danej krajiny alebo štátu v oblasti poľnohospodárstva a agropriemyslu. Agrárna ekonomika predstavuje štruktúru, organizáciu, stav a ďalšie kategórie ekonomických vzťahov v poľnohospodárstve istej krajiny. Pod pojmom agrárna ekonomika sa chápe aj spôsob organizovania výrobnej činnosti resp. výrobná činnosť v poľnohospodárstve a agropriemysle.

Nástroje agrárnej politiky

Medzi hlavné makeroekonomické nástroje agrárnej politiky patria:

Agrokomplex

Agrokomplex predstavuje systém agropriemyselného združovania podnikov (pôdohospodárske odvetvia a inštitúcie, úrady, orgány, zväzy, združenia), horizontálne i vertikálne prepojenia na báze produkcie poľnohospodárskej prvovýroby (produktívnosť pôdy a zvierat), jej spracovania v potravinárskom priemysle a servisných služieb v oblasti technického zabezpečenia a agrochemikálií. Deje sa tak za účelom intenzifikácie a efektívneho plnenie produkčných funkcií v poľnohospodárstve. Vyspelosť krajín býva často meraná a vyjadrená podielom pracovníkov agrokomplexu na celkovom počte pracujúcich a štruktúrou zamestnanosti agrokomplexu.

Agrárna ekonomika a výroba

Ekonomický vzťah predstavuje pomer kategórií, výsledkov výroby k faktorom výroby v poľnohospodárskom odvetví. Ekonomické výrobné podmienky v poľnohospodárstve delíme na prírodné a spoločensko-ekonomické. Každý výrobný zdroj pôsobí na objem vyrobenej produkcie, preto pri skúmaní ekonomických vzťahov môžeme vyjadrovať:

  1. stupeň využitia každého jednotlivého výrobného zdroja
  2. stupeň využitia všetkých výrobných zdrojov.

Stupeň využitia možno sledovať v danom okamihu (v kalendárnom alebo hospodárskom roku), ale tiež hodnotíme vývojové tendencie v dlhšom časovom období. Výsledky výroby v poľnohospodárstve môžu nadobúdať formu naturálnu alebo hodnotovú.

Efektivita a výnosnosť v poľnohospodárstve

Ekonomické aktivity v agrárnej ekonomike majú za cieľ minimalizáciu nákladov v agropriemysle a zároveň maximalizáciu výnosov vložených do výroby. Okrem návratnosti vynaložených nákladov výroby sledujú kategórie, ako sú intenzita poľnohospodárskej výroby, efektívnosť, produktivita a rentabilita.

Výnosnosť vyjadruje vzťah medzi výnosmi, ktoré investícia v poľnohospodárstve za dobu svojej životnosti prinesie, s nákladmi v poľnohospodárstve, ktoré sú spojené s nadobudnitím a prevádzkovaním investície, ale aj s rizikovosťou, že očakávané výnosy nebudú dosiahnuté a že sa nezabezpečí doba premeny investície späť do peňažnej formy. Ideálna investícia je taká, ktorá má vysokú výnosnosť, nie je riziková, ale ľahko sa navráti.

Rezort poľnohospodárstva na Slovensku

O agropotravinárstve a agropriemysle na Slovensku sa dočítate na stránke Pôdohospodársky rezort v ekonomike Slovenska.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥