Daňové raje, spotrebné dane

 1. Daňové raje a daňové úniky

Daňové raje: sú štáty, ktoré sú charakteristické politickou a ekonomickou stabilitou, nízkymi alebo žiadnymi daňami, a predovšetkým zákonom zaručujúcim diskrétnosť a ochranu majetku pred súdnym a iným vymáhaním.

Daňový raj a offshore (mimo pevniny) nie sú totožné pojmy. Rozdiel medzi nimi je v tom, že za daňový raj môžeme považovať akúkoľvek krajinu , ktorá ponúka investorom rôzne daňové úľavy. Offshore (finančné centrum) je krajina, ktorá spĺňa aj ďaľšie podmienky podporujúce rozvoj podnikania.

V európe- Lichtenštajnsko, Luxembursko, Švajciarsko, Monako

Karibská oblasť- Bahamy, Bermudy, Barbados

Tichomorie- Cookove ostrovy, Nauru

Afrika, Ázia a iné- Maurícius, Libéria, Honkong, Cyprus, Dubaj

Daňové raje členíme do dvoch skupín:

 1. malé štáty alebo závislé územia, ktoré môžu byť ostrovné alebo územia blízko veľkých štátov Monako . Tieto krajiny nezdaňujú príjmy a majetok. Prostriedky na chod administratívy získavajú iným spôsobom, napr. turistikou, nazývajú sa OFFSHORE
 2. veľké štáty s vysokým zdanením, ktoré vyčlenia určité oblasti alebo určite druhy ekonomických aktivít v záujme ich rozvoja. Pre tieto územia poskytujú určité výhody, napr. daňové prazdniny Holandsko, nazývajú sa ONSHORE

Daňové úniky: možno ich charakterizovať ako výsledok celkového ekonomického správania daňových subjektov na zníženie daňovej povinnosti voči štátu.

Príčiny: sociálne a ekonomické prostredie, stav právneho systému

Typy daňových únikov: legálne a nelegálne

Nelegálne: daňové úniky nad rámec platnej legislatívy, teda znamená porušenie zákona. Môžu mať podobu: 1. Daňovej defraudácie: pri zatajení určitej časti majetku daňového subjektu

 1. Daňovej malverizácie: pri zatajení príjmov, ktoré môžu vzniknúť napr. priznaním časti tržieb
 2. Nadhodnotenie daňových výdavkov
 1. Spotrebné dane

Sú historicky najstaršie dane, ktoré sú označované aj ako selektívne dane. Vzťahujú sa na vybrané produkty stanovené zákonom, aby sa obmedzila spotreba vybraných produktov. Vysoké sadzby spolu s nízkou elasticitou spotreby činia z týchto daní významný výnos verejného rozpočtu. V krajinách OECD je to v priemere viac ako pätina všetkých daní zo spotreby. Výnosnosť spotrebných daní je ešte umocnená aj technikou zistenia DPH, vzhľadom k tomu, že táto daň sa vypočítava z ceny vrátane spotrebnej dane.

V súčasnej dobe sa uvádzajú ako hlavné dôvody zdanenia vybraných produktov:

 • odradenie ľudí od škodlivej spotreby
 • príliv peňazí do štátnej pokladnice

Selektívne spotrebné dane sú ukladané ako jednotkové a z hľadiska inflácie nie sú považované za nebezpečné. S rastom cien daň zostáva nominálne konštantná, a tak pôsobí protiinflačne na rozdiel od daní ad valorem, kedy sa inflačný rast týka aj dane. Vedľa dnes vo svete najrozšírenejších spotrebných daní z tabaku, alkoholických nápojov a minerálnych olejov, sa v niektorých krajinách vyskytujú ďalšie tradičné spotrebné dane, a to: z cukru, šumivých nápojov, cementu, hier a niektoré netradičné dane: z textilu, farbív, kozmetiky, poistenia a turistiky. V menej vyspelých krajinách existuje aj zdanenie luxusného tovaru, ktorého sa vyspelé krajiny v posledných rokoch vzdali a riešia diferenčné zdanenie týchto komodít sadzbou DPH.

U nás sú spotrebnými daňami zaťažené tieto komodity:

 • víno
 • pivo
 • lieh
 • tabak a tabakové výrobky
 • minerálne oleje

+ nové:

 • elektrina
 • plyn
 • uhlia

SPOTREBNÁ DAŇ Z VÍNA

Subjekt dane – daňový dlžník. Daňovým dlžníkom je každá právnická osoba (PO) alebo fyzická osoba (FO), ktorej vznikla daňová povinnosť podľa ustanovení zákona. Dlžník je povinný vysporiadať daň.

Predmet dane (objekt dane) – víno vyrobené v tuzemsku alebo víno dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené do tuzemska z územia tretieho štátu.

Tu zahŕňame:

 • tiché víno – výrobky vyrobené na báze hrozna, medovina, ovocné vína, ale aj kvasné nápoje
 • šumivé víno – vychádzame z požiadavky kladenej na spôsob uzatvorenia a na obsah alkoholu v ňom
  • považujeme aj nápoje označené na etikete ako perlivé ak boli uzatvorené alebo plnené iným spôsobom
 • medziprodukty – buď hotové výroky určené na konečnú spotrebu alebo vyrobené úpravou hotového výrobku (napr. obohatením – pridaním cukru, alkoholu,…)
  • patria tu: rôzne druhy vermút, Portské vína, Madeira, Cherry, Malaga,…pričom celkový obsah alkoholu nesmie presiahnuť 22% jeho objemu ( inak tovar podlieha spotrebnej dani z liehu)
  • zátka na šumivých vínach – musí byť korková

Správa dane – vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi nasledovne:

 • pre fyzické osoby – miesto trvalého bydliska
 • pre právnické osoby – miesto sídla spoločnosti

Základ dane – množstvo vína vyjadrené v hektolitroch

Výpočet dane – daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane

 • pri výpočte sa vychádza zo zákona č. 104/2004 Z.z. o spotrebnej dani z vína a zo zákona č. 465/2008 Z.z.

Sadzby dane z vína : – sú určené taxatívne (vymedzené zákonom)

 • tiché víno – vo výške 0 eur/hl,
 • šumivé víno – vo výške 79,65 eura/hl,
 • šumivé víno – s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu vo výške 54,16 eura/hl,
 • tichý fermentovaný nápoj – vo výške 0 eur/ hl,
 • šumivý fermentovaný nápoj – vo výške 79,65 eur/hl.

Daňový sklad – miesto, kde oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu za podmienok ustanovených zákonom víno z pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela v pozastavení dane.

Pozastavenie dane – je daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posúva na deň uvedenia vína do daňového voľného obehu.

Vznik daňovej povinnosti – zákon taxatívne vymenúva prípady vzniku daňovej povinnosti, pričom podľa zásad ustanovených v smerniciach EÚ daňová povinnosť musí vzniknúť najneskôr pri uvoľnení predmetu dane do daňového voľného obehu.

SPOTREBNÁ DAŇ Z PIVA

Predmet dane – pivo vyrobené na daňovom území alebo dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z tretieho štátu (nie je členom EÚ)

Pivo je :

 1. 2203 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny,
 2. 2206 sobsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý je zmesou piva podľa písmena a) a nealkoholického nápoja.

Koncentrácia piva sa vyjadruje v stupňoch Plato, pričom sa rozumie:

 • stupňom Plato obsah extraktu pôvodnej mladiny vypočítaný podľa veľkého Ballingovho vzorca uvedeného v STN, vyjadrený v hmotnostných percentách
 • mladinou roztok cukrov a ostaných látok získaný z rôznych druhov sladov, cukru alebo nesladových obilnín, povarený s chmeľom alebo inými chmeľovými výrobkami

Subjekt dane – je daňový dlžník (každá PO a FO, kt. vznikla daňová povinnosť podľa ustanovení zákona)

Správa dane – vykonáva colný úrad (viď správa dane z vína)

Základ dane – je množstvo piva vyjadrené v hektolitroch

Výpočet dane – súčin základu dane, koncentrácie piva v stupňoch Plato a základnej alebo zníženej sadzby dane, pričom sa v súlade so smernicou stupne Plato zaokrúhľujú na celé čísla smerom dolu.

 • pri výpočte dane vychádzame zo zákona č. 107/2004 Z.z o spotrebnej dani z piva a zákona č. 465/2008 Z.z.

Sadzba dane – podľa zákona č. 530/2011 Z.z.

 • základná sadzba dane je vo výške 3,587 eura/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu,
 • znížená sadzba dane je vo výške 2,652 eura/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu.

Znížená sadzba dane

– sa uplatňuje na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom a tiež na pivo dodané na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že pivo bolo vyrobené malým samostatným pivovarom, uplatní sa základná sadzba. Pri pive vyrobenom na základe licencie sa vždy uplatní základná sadzba.

Malým pivovarom sa rozumie PO alebo FO, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo a spĺňa podmienky:

 • ročná výroba nie je väčšia ako 200 000hl
 • nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou PO alebo FO, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo
 • nevyrába pivo na základe licencie
 • vyrobené a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej PO alebo FO, ktorá v rámci podnikania pivo vyrába.

Vznik daňovej povinnosti (rovnaký ako pri dani z vína)

SPOTREBNÁ DAŇ Z LIEHU

Predmet dane – lieh vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie alebo dovezený na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z tretieho štátu.

Sadzby dane – na účely zákona 530/2011 Z.z.

 1. 2207 a 2208 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu,
 2. 2204, 2205 a 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu,
 3. iného ako kapitoly 22 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu.

Znížená sadzba dane – na lieh vytvorený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac 43l absolútneho alkoholu pre 1 pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území na 1 výrobné obdobie.

Správa dane – vykonáva colný úrad (viď správa dane vína)

Subjekt dane ( rovnako ako pri víne a pive)

Základ dane – množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100% alkoholu pri teplote 20°C

Alkoholom sa rozumie etylalkohol v zmesi s inými alkoholmi a prchavými látkami, pričom objemová koncentrácia alkoholu sa vypočíta podľa osobitného predpisu.

Výpočet dane – daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

Vznik daňovej povinnosti – uvedením liehu do daňového voľného obehu dňom:

 • vydania liehu PO alebo FO, ktorá nie je oprávnená odoberať lieh v pozastavení dane
 • vlastnej spotreby liehu v daňovom sklade
 • prijatia liehu oprávneným príjemcom alebo daňovým splnomocnencom prepraveného liehu na daňové územie v pozastavení dane
 • zistenie odcudzenia liehu v pozastavení dane alebo liehu oslobodeného od dane
 • zistenia chýbajúceho liehu
 • zistenia liehu, ktorý sa nachádza alebo sa nachádzal u PO alebo FO, ktorá nevie preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia liehu v súlade so zákonom
 • dodania alebo dňom použitia liehu oslobodeného od dane na iný ako určený účel

SPOTREBNÁ DAŇ Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Predmet dane – sú tabakové výrobky, ktoré boli na daňovom území vyrobené alebo dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z tretieho štátu.

Tabakovým výrobkom sa rozumie cigareta, cigara, cigarka a tabak.

Platiteľ dane – FO alebo PO, ktorá vyrába alebo dováža tabakové výrobky alebo u ktorej vznikla daňová povinnosť.

Základ dane – množstvo tabaku a tabakových výrobkov vyjadrené v kg alebo ks s výnimkou cigariet.

Základ dane pri cigaretách – je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke.

Kus cigarety – tabakový povrazec dĺžky do 90mm vrátane a každých aj začatých 90mm dĺžky tabakového povrazca sa na účely výpočtu dane považuje za ďalší kus cigarety, pričom sa nezapočítava filter a náustok.

Spotrebiteľským balením cigariet sa rozumie najmenšie balenie cigariet určené na konečnú spotrebu.

Cena cigariet – cena za spotrebiteľské balenie pre konečného spotrebiteľa.

Výpočet dane :

Daň z tabaku: vypočíta sa ako súčin základu sane a sadzby dane

Daň z cigár a cigariet: vypočíta sa ako súčin základu dane a sadzby dane prepočítanej na kus cigary a cigárky

Daň z cigariet: sa vypočíta ako súčet špecifickej časti dane a percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane. Špecifická časť dane sa vypočíta ako súčin počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a špecifickej časti kombinovanej sadzby dane prepočítanej na kus cigarety.

Sadzby dane:

Sadzba spotrebnej dane na tabakovú surovinu je 71,11 eura/kg.

Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet sa ustanovuje nasledovne:

 • pre cigary, cigarky vo výške 77,37 eura/1 000 kusov,
 • pre tabak vo výške 71,11 eura/kg.

Sadzba dane z cigariet sa ustanovuje nasledovne:

kombinovaná sadzba dane:

 • špecifická časť vo výške 59,50 eura/1 000 kusov
 • percentuálna časť 23 % z ceny cigariet

Minimálna sadzba dane z cigariet je 91 eur/1 000 kusov.

Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa kombinovanej sadzby dane prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. nedosiahne minimálnu sadzbu dane, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z.

Platnosť sadzby dane z cigariet sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.

Zákaz predaja:

 • cigariet neoznačených kontrolnou známkou na spotrebiteľskom balení
 • za cenu inú ako je uvedená na kontrolnej známke
 • predaj z otvoreného spotrebiteľského balenia cigariet po kusoch

Vznik daňovej povinnosti (rovnaký ako pri víne)

SPOTREBNÁ DAŇ Z MINERÁLNEHO OLEJA

Predmetom dane – minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.

Minerálne látky z daňového hľadiska rozdeľujeme:

 • pohonné látky – minerálny olej určený na použitie na pohon benzínových a naftových motorov, motorov upravených na spaľovanie skvapalnených plynných uhľovodíkov
 • minerálne oleje – palivo určené na výrobu tepla

Patria tu aj látky používané ako prísady do pohonných látok.

Základ dane – množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C (l) alebo v kilogramoch (kg) alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch (GJ).

Výpočet dane – súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

Sadzba spotrebnej dane z minerálneho oleja je ustanovená takto:

 • motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry (2710 11 41, 2710 11 45, 2710 12 49 s obsahom biogénnej látky)
  1. do objemu ustanoveného v osobitnom predpise (§ 14a ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.) vo výške 550,52 eura/ 1 000 l,
  2. v objeme ustanovenom v osobitnom predpise a viac (§ 14a ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.) vo výške 514,50 eura/ 1 000 l,
 • motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry (2710 12 31, 2710 12 51 a 2710 12 59) vo výške 597,49 eura/ 1 000 l,
 • stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry (2710 19 21 a 2710 19 25) vo výške 481,31 eura/ 1 000 l,
 • plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry (2710 19 43, 2710 19 46 a 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 s obsahom biodiesla)
  1. do objemu ustanoveného v osobitným predpisom (§ 14a ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.) vo výške 386,40 eura/ 1 000 l,
  2. v objeme ustanovenom v osobitnom predpise a viac (§ 14a ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.) vo výške 368 eur/ 1 000 l,
 • vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry (2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 2031, 2710 20 35, 2710 20 39 a 2710 20 90) vo výške 111,50 eura/ 1 000 kg,
 • skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00
  1. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka vo výške 182 eur/ 1 000 kg,
  2. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo vo výške 0 eur/ 1 000 kg,
 • mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry( 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10), ktorých kinematická viskozita je:
  1. do 10 mm2/s pri teplote 40 oC vrátane vo výške 100 eur/1 000 kg,
  2. nad 10 mm2/s pri teplote 40 oC vo výške 0 eur/1 000 kg.

Vznik daňovej povinnosti – uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu

SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY, UHLIA A ZEMNÉHO PLYNU

 1. SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY

Predmet dane – je elektrina kódu podľa kombinovanej nomenklatúry 2716

Základom dane – je množstvo elektriny

Výpočet dane – súčin základu dane a príslušnej sadzby dane

Sadzba dane je stanovená na obdobie od 1.januára 2010 vo výške 1,32 eura/MWh.

Oprávnený spotrebiteľ elektriny – PO alebo FO oprávnená používať elektrinu oslobodenú od dane

Vznik daňovej povinnosti

 • dňom dodania elektriny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny
 • dňom spotreby elektriny na daňovom území elektroenergetickým podnikom
 • dňom zistenia neoprávneného odberu elektriny
 • dňom spotreby elektriny oslobodenej od dane

Daňový dlžník:

 • PO alebo FO, ktorá dodala elektrinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny
 • spotrebovala elektrinu na daňovom území a ktorá je elektroenergetickým podnikom
 • konečný spotrebiteľ elektriny, ktorému PO, ktorá nemá na daňovom území sídlo alebo organizačnú zložku dodala elektrinu na daňovom území, okrem konečného spotrebiteľa elektriny, ktorý je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti
 • zahraničná osoba, ktorá dodala elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti
 • PO alebo FO, ktorá neoprávnene odobrala elektrinu
 • PO alebo FO, ktorá spotrebovala elektrinu oslobodenú od dane na iný účel

Zdaňovacie obdobie – je kalendárny mesiac, pričom daň je splatná do 25 dňa po skončení zdaňovacieho obdobia (PLATÍ PRI VŠETKÝCH SPOTREBNÝCH DANIACH !!)

Správca dane – správu dane vykonáva colný úrad

 1. SPOTREBNÁ DAŇ Z UHLIA

Predmet dane :

 • čierne uhliekódu kombinovanej nomenklatúry 2701,
 • hnedé uhliekódu kombinovanej nomenklatúry 2702,
 • koks a polokoksz čierneho uhlia kódu kombinovanej nomenklatúry 2704,
 • ostatné pevné uhľovodíkykódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715.

Základ dane –množstvo uhlia vyjadrené v tonách

Výpočet dane – súčin základu dane a príslušnej sadzby dane

Sadzba dane je vo výške 10,62 eur/t

Vznik daňovej povinnosti:

 • dňom dodania uhlia na daňovom území konečnému spotrebiteľovi uhlia
 • dňom spotreby uhlia na daňovom území výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím
 • dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do voľného obehu
 • dňom spotreby uhlia oslobodeného od dane

Správca dane – colný úrad

 1. SPOTREBNÁ DAŇ ZO ZEMNÉHO PLYNU

Predmet dane :

 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 21,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 29,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2705.

Základ dane – množstvo zemného plynu vyjadrené v MWh

Výpočet dane – súčin základu dane a príslušnej sadzby dane

Sadzba dane

 • používaný ako palivo na výrobu tepla, alebo dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh,
 • dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako pohonná látka vo výške 9,36 eura/MWh.

Vznik daňovej povinnosti :

 • dňom dodania zemného plynu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi zemného plynu okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku alebo dodávateľovi zemného plynu
 • dňom spotreby zemného plynu na daňovom území plynárenským podnikom alebo dodávateľom zemného plynu
 • dňom zistenia neoprávneného odberu zemného plynu
 • dňom spotreby zemného plynu oslobodeného od dane

Správa dane – colný úrad

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥