Daňová správa sa pri firmách najnovšie sústredí na stratové firmy a transferové oceňovanie

Kontrola DPH

Podvody s DPH daniari utlmili, teraz sa zameriavajú na daň z príjmu a osobitne na stratové firmy. Zásadným posunom je práca s rizikovými indikátormi pri analýze daňových priznaní a účtovných závierok.

Daňové úrady sa postupne profesionalizujú a začínajú vo výrazne väčšej miere ako v nedávnej minulosti pracovať s dátami. Na štatistikách vidno oproti minulosti nárast kontrol daní z príjmov právnických osôb a dôraz na kontroly v oblasti transferového oceňovania s vysokou dorubenou daňou.

Slabým miestom však zostáva nedostatok odborníkov, a to najmä na mimoriadne vyťažených bratislavských daňových úradoch.

Pozitíva: viac kontrol dane z príjmu a analytická práca finančnej správy

Výročná správa finančnej správy za rok 2021 uvádza, že zo všetkých daňových kontrol sa 61%zameralo na DPH, kým na daň z príjmov právnických osôb cielilo 35% zrealizovaných daňových kontrol. „Podľa toho, čo sme videli u klientov v minulom roku, sa pomer ďalej posúval v prospech kontrol daní z príjmov. Tento vývoj je jednoznačným pozitívom, keďže v minulosti túto oblasť kontroly daňové úrady vyslovene zanedbávali,“hodnotí Silvia Hallová, partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Veľký posun pri otváraní daňových kontrol v porovnaní s minulosťou je vyhodnocovanie a analýza dát analytickým oddelením finančnej správy. V rámci neho sa analyzujú dáta z daňových priznaní a účtovných závierok, ako aj prijaté dáta z medzinárodnej výmeny informácii. „Práca s rizikovými indikátormi, na základe ktorých sa daňové úrady cielene zameriavajú na spoločnosti a opatrenia vykazujúce nezrovnalosti, sa oproti minulosti zásadne zlepšila,“ hodnotí Silvia Hallová.

V praxi nie je žiadnym prekvapením, keď daňový úrad otvorí daňovú kontrolu z dôvodu vykázaných oslobodených výnosov a významného odpočtu goodwillu pri podnikových reorganizáciách. „Predmetom kontrol sú dnes napríklad zlúčenia, kde je vykázaný významný goodwill prípadne tzv. debt push down štruktúry, pri ktorých sa po zlúčení uplatňuje do výdavkov úrokový náklad z úveru na financovanie kúpy obchodného podielu na spoločnosti a započítava sa so ziskom s bežnej obchodnej činnosti kúpenej spoločnosti. Predmetom preverovaní sú práve obchodné dôvody vedúce k zlúčeniu,“ vysvetľuje Silvia Hallová.

Malý počet kontrol s vysokým dorubením daní

Zaujímavosťou je, že v oblasti transferového oceňovania daňové úrady uskutočnili v roku 2021 iba 48 daňových kontrol, avšak dorub na dani dosiahol výrazných 46,8 milióna eur. Dôvodom nižšieho počtu kontrol v oblasti transferového oceňovania bola bezpochyby pandémia a možnosť daňovníkov využiť odklad daňovej kontroly v pandemickom roku, napriek tomu je  dorub dane z príjmov právnických osôb zásadný. A v roku 2022 podľa všetkého tento trend pokračoval.

„Firmám preto odporúčame nepodceniť oblasť nastavenia transfer pricingcien v rámci závislých osôb, čiže skupiny firiem. Pre firmy je zásadné náležité zdokumentovanie týchto transakcií v dokumentácii a podloženie benchmarkovou analýzou a ďalšími dôkazmi v závislosti od oblasti podnikania,“ radí Silvia Hallová zo spoločnosti Grant Thornton.

Vývoj počtu a výsledkov daňových kontrol 2019-2021

2019 2020 2021
Počet kontrol 10 261 10 522 9 672
z toho s nálezom 7 745 8 331 7 303
Nález z kontrol v tisícoch eur 776 149 708 111 631 037
Celková efektivita kontrol v % 75,5 79,2 75,5

Kontrolóri „idú“ po stratových firmách

Práve v tejto oblasti sa dnes finančná správa významne zameriava na stratové spoločnosti v rámci nadnárodných skupín pôsobiacich na Slovensku. „Tieto firmy dnes dostávajú výzvy na vysvetlenie transfer pricing metodiky a dôvodov vykázania účtovnejstraty, pričom finančné úrady neraz prídu aj na miestne zisťovania, kde sa pýtajú na fungovanie slovenských spoločnosti alebo organizačných zložiek v rámci skupiny a celkovú organizačnú štruktúru. Po miestnom zisťovaní daňový úrad zvykne otvoriť daňovú kontrolu.Pripravenosť v tejto oblasti je preto na mieste,“ vysvetľuje aktuálnu situáciu Silvia Hallová.

Rastie počet daňových kontrol v zahraničí

V oblasti transfer pricingu rieši Grant Thornton viacero daňových kontrol aj v zahraničí, kde slovenské spoločnosti podnikajú. „Odporúčame klientom, aby nepodcenili svoje aktivity v zahraničí v kontexte nastavených transfer pricingových cien a ich zdokumentovania. Firmy by mali seriózne zvážiť zastúpenie skúseným daňovým poradcom v tejto oblasti. V praxi sme totiž videli prípady, keď klienta zastupoval neskúsený poradca v medzinárodnom zdaňovaní a viedlo to k dorubu v inom štáte a nemožnosti v neskoršom štádiu zvrátiť závery daňovej kontroly,“ uvádza príklady z praxe Silvia Hallová.

Finančná správa pri preverovaní údajov z daňových priznaní využíva a analyzuje aj dáta získané z medzinárodnej výmeny informácii. Aktuálne získava automaticky údaje napríklad o príjmoch zo závislej činnosti (za prácu), tantiémach, príjmoch z poistných plnení, dôchodkoch, vlastníctve a príjmoch z nehnuteľného majetku a licenčných poplatkov. Zároveň prebieha výmena informácii v oblasti transfer pricing vzťahov nadnárodných spoločností s konsolidovanými výnosmi skupiny vyššími ako 750 miliónov eur.

Od roku 2024 bude mať finančná správa navyše k dispozícii aj informácie o predávajúcich na digitálnych platformách ako napr. Booking, airbnb, sashe a pod. Uvedené bude viesť ku kontrolám údajov v daňových priznaniach slovenských daňovníkov a výzvam na doplnenie týchto údajov prípadne otvorenia daňových kontrol.

Nedostatok odborného personálu

Zvýšenie počtu kontrol a zameranie na transferové oceňovanie spôsobuje problém s nedostatkom odborne erudovaných ľudí v oblastí daní a daňového štruktúrovania. Navyše je reálne riziko, čifinančná správa bude mať dostatok odborne zdatných ľudí pri analýze veľkého objemu dát, ktoré získava v rámci medzinárodnej výmeny informácii, od bánk a od daňovníkov.

Dočasným riešením pre preťažené daňové úrady v Bratislave, ktoré riešiakvôli koncentrácii firiem administratívne náročné, komplexné daňové prípady, je presun niektorých úloh mimo Bratislavy a využitie kapacity tímov z iných daňových úradov Slovenska pri daňových kontrolách. „Je však zrejmé, že toto je len dočasné riešenie a finančná správa bude potrebovať personálne posilniť a tiež priebežne zvyšovať odborné vzdelávanie svojich zamestnancov v ešte vyššej miere ako dnes,“ hovorí Wilfried Serles, managing director Grant Thornton Slovensko.

Kontrola nadmerných odpočtov a zmiznutých dodávateľov a spochybňovanie odbornosti

Významnou oblasťou v oblasti DPH naďalej zostáva preverovanie oprávnenosti nadmerných odpočtov. Finančné úrady dnes využívajú pri preverovaní DPH transakcií rôzne miestne dožiadania od odberateľov alebo dodávateľov na predloženie dôkazov o transakciách. Zo skúsenosti sú problematickí „zmiznutí“ dodávatelia, ktorí s finančnou správou nekomunikujú. „Firma, ktorá si uplatnila nadmerný odpočet, musí preukázať, ako si preverovala dôveryhodnosť a spoľahlivosť svojho dodávateľa. Problémom je, že firmy si často nezálohujú emailovú komunikáciu a kroky pri schvaľovaní dodávateľa.S odstupom času tak nevedia preukázať svoje kroky,“ približuje Ľubomíra Murgašová, daňová odborníčka Grant Thornton.

Finančná správa zvykne častospochybňovať rôzne subdodávateľské alebo sprostredkovateľské vzťahy, a argumentuje, že dané firmynemohli byť dodávateľmi, keďže nedisponujú napríklad potrebným materiálnym a personálnym vybavením. „Deje sa to najmä pri marketingových nákladoch alebo často preverovanom sektore IT služieb. V týchto oblastiach by si firmy mali dať záležať na vydokladovaní výberu dodávateľov a preukazovať dodanie objednávkami a zmluvami,“ odporúča Ľ. Murgašová.

Spoliehať sa na „slepotu“ finančnej správy sa nemusí vyplatiť

Ak sa podnikatelia spoliehajú na istú „nevedomosť“ finančnej správy, môžu byť nepríjemne prekvapení. Naše skúsenosti ukazujú, že v mnohých oblastiachsa finančná správa výrazne profesionalizovala a má dnes k dispozícii nielen množstvo údajov o daňovníkoch, ale tiež nástroje na ich spracovanie a vyhodnotenie. „Finančná správa dnes napríklad oveľa častejšie ako v minulosti pracuje s informáciami od bánk o pohyboch na účtoch, ktoré aj využíva ako podnet na kontrolu. Pre daňovníkov je dôležité byť si vedomý týchto skutočností a byť pripravený na možné daňové kontroly,“ odporúča Silvia Hallová.

Finančná správa by mala namiesto represie poskytovať firmám servis

Prirodzene stále sa vyskytujú prípady neskúsených kontrolórov, ktorí sa „pasujú“ do role odborníkov s detailnou znalosťou fungovania konkrétneho sektora, ktorému však očividne nerozumejú. Táto skutočnosť je pre kontrolované firmy vždy frustrujúca. „Avšak v porovnaní s minulosťou sú však daňovníci viac ochotní brániť svoje práva aj súdnou cestou. Práve táto cesta môže priniesť väčší balans medzi doterajšou nadradenou rolou finančnej správy a jej takzvanými „nespochybniteľnými pravdami“ a firmami, ktoré si stoja za svojimi finančnými výkazmi,“ dodáva Wilfried Serles. Podľa rakúskeho odborníka je totiž zásadné, aby sa finančná správa zmenila z takpovediac represívneho orgánu na službu, ktorá bude uľahčovať život serióznym firmám pri plnení ich daňových povinností a, naopak, bude sa primárne zameriavať na problematické firmy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥