Dane a daňová sústava

Základné pojmy v oblasti daní

 • Daň môžme definovať ako povinnú zákonom stanovenú spravidla opakujúcu sa platbu, ktorú odvádzajú daňovníci zo svojho daňového základu v stanovenej lehote do štátneho rozpočtu.
 • Daňovník (daňový subjekt) je osoba, ktorá priamo odvádza daň za seba do štátneho rozpočtu (toto označenie sa používa pri priamych daniach).
 • Platiteľ dane (daňový subjekt) je osoba, ktorá je zodpovedná len za odovzdanie dane a nezaťažuje ju tá daň (používa sa pri nepiramych daniach).
 • Objekt dane (daňový objekt) je predmet dane, teda to, čo podlieha zdaneniu.
 • Základ dane je určený základ, z ktorého sa vypočítava výška daňovej povinnosti.
 • Sadzba dane (daňová sadzba) je percento alebo čiastka, kdorá sa odvádza do štátneho rozpočtu. Môže byť daná:
  • percentom
  • pevnou sadzbou
  • kombinovaná
 • Daňová optimalizácia je legálna forma daňového úniku. Snaha o minimalizovanie odvedených daní legálnymi postupmi (medzeri v zákone, neúplnosť zákonov, nejednotný výklad zákonov…).
 • Daňový únik je neoprávnené neplnenie daňovej povinnosti, alebo zníženie daňovej povinnosti.
 • Daňové raje sú oblasti, ktoré poskytujú podnikateľom výhodnejšie daňové podmienky, než sú podmienky vo väčšine ostatných krajín.

Daňové príjmy štátneho rozpočtu

Príjmy štátneho rozpočtu môžu byť daňové a nedaňové. Medzi daňové príjmy štátneho rozpočtu patria priame alebo nepriame dane. Podľa toho rozoznávame dane:

1. Priame dane:

 • dane z príjmov
  • daň z príjmu fyzických osôb
  • daň z príjmu právnických osôb
 • dane z majetku – miestne dane
  • miestne dane, ktoré sprvueje VÚC (vyšší územný celok)
   • Daň z motorových vozidiel
  • miestne dane, ktoré spravuje obec (dane z nehnuteľností a ďalšie dane)
   • Daň zo stavieb
   • Daň z bytov a nebytových priestorov
   • Daň za psa
   • Daň za užívanie verejného priestranstva
   • Daň za ubytovanie
   • Daň za predajné automaty
   • Daň za nevýherné hracie automaty
   • Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

2. Nepriame dane – medzi nepriame dane patrí daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebné dane: daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a tabakových výrobkov, daň z minerálnych olejov a mazív a environmentálne dane.

 • daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • spotrebné dane (selektívne)

Kategorizácia daní

Členenie daní podľa subjektu dane

 • dane fyzických osôb (FO)
 • dane právnických osôb (FO)

Členenie daní podľa predmetu zdanenia

 • dane z príjmov – zdaňuje sa príjem
 • dane z majetku – miestne dane
 • spotreba – DPH a spotrebné dane, zdaňuje sa spotreba určitého statku

Členenie daní podľa dopadu na daňové subjekty

 • priame dane
 • nepriame dane

Fiškálna a rozpočtová politika

Pozrite si vzťahy medzi fiškálnou politikou a rozpočtovou politikou.

Kritérium Rozpočtová politika Fiškálna politika
Zameranie na Realizáciu alokačných a nedistribučných zámerov Makroekonomická stabilita a stimulácia
Kompetentné subjekty Ministerstvo financií Vláda
Vzťah k rozpočtu Prioritou je vyrovnanosť rozpočtu Vyrovnanosť nemusí byť prioritou
Vzťah k verejným výdavkom Suma vládnych výdavkov a transferov /G+Tr/ Len vládne výdavky G=/Gc+Gi/

spotreba + investície

Vzťah k verejným príjmom Celkové dane /TA/ Len čisté dane /TA-Tr/

Verejný rozpočet

 • Verejný rozpočet predstavuje finančný nástroj vlády na zabezpečenie jej činnosti v danej krajine.

Medzi hlavné funkcie verejného rozpočtu patria:

 • Alokačná funkcia – rozhoduje sa o produkcií tovarov a služieb, o ich cene a úžitku pre spoločnosť,
 • Redistribučná funkcia – rieši daňovú, subvenčnú, dotačnú a ostatnú transferovú politiku,
 • Stabilizačná funkcia – vplýva na stabilizáciu makroekonomických ukazovateľov za účelom rastu HDP.

Tieto funkcie nepôsobia oddelene, ale každá s každou súvisí.

Príjmy štátneho rozpočtu

Štátny rozpočet tvoria príjmy a výdavky. Medzi hlavné príjmy štátneho rozpočtu radíme:

 1. daňové príjmy štátneho rozpočtu
 2. nedaňové príjmy štátneho rozpočtu (popatky, pokuty, clá, penále…)
 3. pravidelné príjmy štátneho rozpočtu (daň z príjmov)
 4. nepravidelné príjmy štátneho rozpočtu (pokuty, poplatky)

Náklady a ich vplyv na základ dane z príjmov právnických osôb

V účtovníctve podniku sú náklady evidované v účtovej triede č. 5. Pre účely výpočtu základu dane sa rozlišujú náklady daňovo uznateľné a daňovo neuznateľné. Daňovo neuznateľné náklady zvyšujú základ dane pre výpočet dane z príjmov.

Za daňové náklady sa nepovažujú také náklady, ako napríklad náklady na reprezentáciu, výdavky na osobnú spotrebu daňovníka, výdavky ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, pokuty, náklady na obstarabie majetku vylúčeného z odpisovania …

Súbory na stiahnutie

V kategórii Dane a daňová sústava sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Dane-DPH.pdf
 Dane-sprava-dani-vyberanie-dani-tahak.pdf
 Dan-z-prijmu-v-USA.pdf
 Dane-Dan-z-pridanej-hodnoty.pdf
 Nepriame-dane.pdf

Komentáre k článku Dane a daňová sústava (2)

 1. Ahoj,

  jak to chodí na Slovenku ve věci vrácení daní ze zahraničí? Máte nějaké info? Hledám něco o Slovensku, děkuji.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥