DANE AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY

Nová daňová sústava platná od 1.1.1993 – založená na princípe jednotného prístupu ku všetkým podnikateľským subjektom.

Cieľ daňovej reformy:

  • priblíženie daňového systému u nás k systému krajín EÚ
  • úprava a vyrovnávanie daňového zaťaženia
  • oddelenie ostatných odvodov od daní.

Priame dane:
majetkové (daň z nehnuteľností – daň z pozemkov, zo stavieb)
daň z príjmov

Daň z pozemkov: (oslobodenie pre tých, ktorí začali podnikať v r.l993 na 5 rokov)
– Ak sa obrába pôda, musí sa na nej vytvoriť renta – a jej časť sa musí odvádzať štátu. Daň sa platí z každej pôdy.
– Produkčná schopnosť pôdy je vyjadrená úrodnou cenou pôdy – základ dane. Sadzba dane je stanovená ako maximálne -0,7 % z ceny pôdy.
Nová daňová sústava pôsobí diferenciálne na podniky podľa prírodných podmienok.
Daň zo stavieb – stavby podľa účelu 1 – 10,- Sk/m2
– budovy na poľn.účely – najnižšia sadzba
Cestná daň – výnimka – dopravné prostriedky na vnútropodnikovú dopravu – od dane oslobodené.
Majetkové dane – sa musia platiť bez ohľadu nato, či sa vytvára dôchodok, alebo nie. Povinnosť platiť dane vyplýva z vlastníctva. Ak sa nevytvorí dôchodok na úhradu dane, musí sa znížiť kapitál, čím sa podnik ekonomicky oslabuje.
Daň z príjmov – platí ten, ktorý vykazuje kladný daňový základ – sadzba 40 %, Poľnohosp.podniky pokiaľ ich tržby z poľn.výroby presiahli 50 % platia daň vo výške 20 %.

Nepriame dane:
DPH
Spotrebná daň

DPH – platí sa rozdiel medzi daňou na vstupe a na výstupe. Poľnohosp.podniky nakupujú s 25 % (23 ) DPH a predávajú so 6 % DPH – pričom rozdiel sa vráti oneskorene – požičiavajú štátu.
Spotrebná daň – prenáša sa do MOC /maloobchodnej ceny/ ako DPH, daň z vína, piva, liehu , alkohol.nápojov, cigariet. Daň ovplyvňuje cenu výrobkov, a tým aj dopyt po týchto výrobkoch.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥