Analýza výplat poistných plnení

Výplaty poistných plnení sú pre poisťovňu nákladom. Analýza výplat poistných plnení sleduje najmä:
1. skutočné poistné plnenia, ktoré ak sú nižšie ako prijaté netto poistné sú priaznivé v opačnom prípade sú nepriaznivé a na ich pokrytie sa čerpá z rezerv na poistné plnenia.
2. rezervy na poistné plnenia predstavujú objem záväzkov, ktoré sú známe alebo s najväčšou pravdepodobnosťou vznikli v danom účtovnom období ale z rôznych dôvodov neboli vyplatené
3. celkové poistné plnenia predstavujú skutočne vyplatené poistné plnenia zvýšené o poistné rezervy pre poistné plnenia a mimoriadne riziká.
4. celkový stav hlásených PU, ktoré môžu byť sledované až podľa jednotlivých rizík.
5. je to celkový stav vybavených PU, ktoré sa tiež môžu sledovať podľa základných odvetví alebo až na úroveň jednotlivých rizík.
6. je to celkový stav nevybavených PU, ktoré sa môžu sledovať ako vybavené.
7. sleduje sa vybavenosť PU podľa jednotlivých pracovníkov, ale aj priemerný výkon na 1 pracovníka likvidácie.

Výplaty poistných plnení sledujeme najmä:
– brutto škodovosťou
– netto škodovosťou
– priemerné plnenie na 1 vybavenú PU
– priemerné poistné plnenie na uzavretú PZ

Na priemerné plnenie má vplyv viacero faktorov ako napr. rast hodnoty majetku, rast ceny úžitkových predmetov, rast cien opravárenských prác, rozšírenie poistných rizík, rozšírenie poistnej ochrany prostredníctvom rozšírenia právnych nárokov, odborná úroveň pracovníkov likvidácie.

Škodovosť = výplaty skutočného poistného plneniax / prijaté poistné x 100

Celková škodová nákladovosť = (PPLU + RPU + RPZ) / PTK x 100

R – rezervy

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥