Zložky agregátnych výdajov HDP

Agregátne výdaje predstavujú celkovú hodnotu všetkých ročných výdajov na domácu produkciu hrubého domáceho produktu (HDP / GDP).

Vplyv agregátnych výdajov na rast HDP / HNP – zahŕňa spotrebu (consumption C) aj úspory (savings S).

Spotreba – C

Spotreba predstavuje spotrebné výdaje, tj. hodnotu spotrebovaných služieb a tovarov nakúpených domácnosťami. Spotreba môže byť:

 • autonómna spotreba (CA) – sú to spotrebné výdaje, ktoré nezávisia na príjme. Na to, aby sme žili, musíme niečo spotrebovať, aj keby sme nemali žiaden záujem.
 • donútená spotreba (CI) – indukovaná spotreba – vyskytuje sa preto, lebo ľudia poberajú dôchodok alebo príjem, ktorý môžu spotrebovať

Úspory – S

Úspory vyjadrujú zmenu v celkovom bohatstve za určitý časový úsek. Poznáme:

 • negatívne úspory – prípad, keď ľudia utrácajú viac na spotrebu, ako je ich príjem za určitý časový úsek
 • bohatstvo – akumulované úspory za minulé obdobia

Faktory ovplyvňújúce spotrebu

Medzi hlavné faktory ovplyvňújúce spotrebu patria:

 1. disponibilný dôchodok – súhrn príjmov domácností z výrobných faktorov + transferové platby
 2. očakávania z vyšších príjmov
 3. zdaňovanie
 4. veková štruktúra domácností

Teória permanentného príjmu – spotreba v domácnostiach je skôr určovaná stálym príjmom (príjmy z minulosti) než bežným.

Funkcia spotreby – vyjadruje vzťahy medzi výdajmi na spotrebu a disponibilným dôchodkom.

Funkcia úspor – vyjadruje vzťahy medzi úsporami a disponibilným dôchodkom.

Investície – I

Investície predstavujú investičné výdaje:

 • sú to náklady na stavby, stroje, zariadenia, zásoby a iné
 • pri investíciach z hľadiska makroekonómie rozlišujeme osoby, ktoré sporia a ktoré investujú
 • výdaje podnikov a firiem na investície tvoria dôležitú zložku efektívneho dopytu, ale sú veľmi citlivé a majú tendenciu kolísať
 • vzťah medzi úsporami a investíciami je veľmi labilný, neexistuje rovnosť medzi úsporami a investíciami a vznikajú tzv. investičné medzery (Investment Gaps)

Investičná medzera

Medzera úspor – zamýšľané investície sú nižšie ako úspory.

Medzera investícií – zamýšľané investície sú vyššie ako úspory.

Faktory ovplyvňujúce investície

Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce investície patria:

 1. úroková miera
  • ak narastá, narastajú aj alternatívne náklady (na prácu, pôdu a kapitál), čo spôsobí pokles investícií
  • pružné úrokové miery vyrovnávajú reálne úspory a investície
  • ak sú zamýšľané investičné výdaje vyššie než úspory, investori pociťujú nedostatok zdrojov
  • konkurencia medzi investormi zvyšuje úrokové sadzby, zvýši objem úspor a zníži sa zamýšľaný objem investícií
  • pružné úrokové miery vytvorili takto rovnováhu na finančnom trhu
 2. očakávaná výnosnosť investícií a ziskovosť – očakávania môžu byť pesimistické alebo optimistické

Vládne výdaje – G

 • patria sem vládne nákupy tovarov a služieb spolu s transferovými platbami
 • autonómne výdaje – nie sú závislé na zmenách skutočného alebo reálneho GNP
 • donútené výdaje (indukované) – sú závislé od zmien v GNP

Čistý export NX

Čistý export je rozdiel medzi exportom a importom. Import predstavuje tovary a služby vyrobené v zahraničí, ale spotrebované domácimi spotrebiteľmi, je časťou agregátnej ponuky. Export znamená zahraničný dopyt po domácich tovaroch a službách a je časťou agregátneho dopytu.

Funkcia čistého exportu agregátnych výdajov: Čistý export = netto export * Nx = Ex – Im

Na export a import vplývajú faktory:

 1. veľkosť GNP (vo vzťahu k importu)
 2. stupeň medzinárodnej špecializácie
 3. cena tovarov a služieb prepočítaná na svetové ceny
 4. zahraničný výmenný kurz

Metódy výpočtu HDP

HDP možno vypočítať nasledujúcimi metódami:

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥