Efektívnosť a hospodárnosť podniku

Prvým základným kvalitatívnym kritériom procesu výroby a nákladovosti je hospodárnosť. Hospodárnosť preferuje racionálne využívanie výrobných faktorov – racionálne vynaložených nákladov. Prejavuje sa vo všetkých formách úspory prostriedkov a práce.
Poznáme 2 roviny hospodárnosti:

  • úspornostná forma hospodárnosti – minimalizácia nákladov pri danom objeme výroby
  • účinnostná forma hospodárnosti – maximalizácia efektov z danej veľkosti vynaložených nákladov

Obe vedú k dosiahnutiu rovnakých výsledkov. Hospodárnosť meriame pomocou nákladov, pomerovým ukazovateľom – náklady na jednotku produkcie. Úsporná forma – minimalizácia jednotkových nákladov. Účinnostná – rozsah celkových nákladov rozdeľujeme do čo najväčšieho objemu vyrobenej produkcie, došlo k úspore nákladov – premena na úspornostnú formu. Je hospodárne zvýšenie absolútnej výšky nákladov, ak sa súčasne zvýši úžitkovosť konečných výkonov. Princíp hospodárnosti predstavuje vnútornú vlastnosť výrobného a nákladového procesu.

Efektívnosť – druhé kvalitatívne kritérium, zahrňuje tiež vnútornú racionalitu využívania výrobných faktorov + požiadavku účelnosti produkcie. Efektívnosť je vzťah, v ktorom medzi sebou porovnávame vynaložené naturálne a hodnotové vstupy a dosiahnuté naturálne a hodnotové efekty. Poukazuje na produktívnosť výrobných faktorov (práce, HIM,…).
Ekonomická efektívnosť – vzťah medzi hodnotovo vyjadrenými vstupmi a efektami. Vstupy (výrobné faktory), výstupy (výnosy, zisk).

Medzi efektívnosťou a hospodárnosťou existuje tesný vzťah vzájomného pôsobenia a podmienenosti. Ak nie je dosiahnutá optimálna hospodárnosť, existujú rezervy aj v efektívnosti. Ak je aj hospodárnosť optimálna a efektívnosť nie, potom sa dostatočne nerešpektuje vonkajšia stránka kritéria ekonomickej racionality.
Ukazovatele efektívnosti.
Vymedzenie vstupov a výstupov:
Vstupy – minimalizácia Výstupy – maximalizácia
vložené prostriedky naturálny objem
vynaložené náklady nákladový výnos produkcie
zisk

Ekonomická efektívnosť

Pri účinnosti vychádzame zo stupňa využitia a účinnosti výrobných zdrojov, ktoré podnik vlastní a ktoré používa, obnovuje a rizširuje. Vyjadrujeme ju vzťahom vstupov a výstupov reproduk,čného procesu poľ. podniku.
Účelnosť je spoločenská užitočnosť a je charakterizovaná vzťahmi medzi výstupmi a objemom a štruktúrou dopytovej stránky trhu. Zameriavame sa na stupeň uspokojovania potrieb spotrebiteľov výrobkami, službami podniku. Účelnosť je prvoradým princípom ekonomickej efektívnosti.
Meranie a hodnotenie ekonomickej efektívnosti podniku – využívame hodnotové a naturálne vyjadrenie vstupov a výstupov alebo aj ich účelnú kombináciu ekonomickú efektívnosť = ukazovateľ účinnosti.
absolútny prírastok zisku Z = Z bežný – Z mimoriadneho obdobia
„Ekonomika podnikov skriptá str. 79-84“

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥